Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Съдебни заседатели

Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели
04 юли 2019

Доклад

Протокол


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
14 юни 2019

Събеседването с кандидатите за  съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали,  за мандат 2020 - 2023 г. ще се проведе на   4.07.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация – Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул.”България” № 41
Общински съвет – Кърджали, ет. 3, стая № 305 по реда на обявеното класиране на кандидатите. 


Процедура по подбор
14 юни 2019

Списък на допуснати до участие кандидати съдебни заседатели

Документи по чл.68, ал.5 от ЗСВ на съдебни заседатели


О Б Я В А
13 май 2019

Общински съвет – Кърджали уведомява заинтересованите жители на Община Кърджали, че удължава срока на прием на документи до 27.05.2019 г.   по стартиралата процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд - Кърджали, за мандат 2020 – 2023 г. Образци на документите  са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Кърджали, както и на сайта на Община Кърджали,  в раздел Общински съвет.

Председател на ВК: .............П..............
                                       /М. Мухаррем


О Б Я В А
10 април 2019

Общински съвет – Кърджали НАБИРА  кандидати  за  съдебни заседатели за
Районен съд – Кърджали,  за мандат 2020– 2023 г.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление /по образец/;
  2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
  5. Мотивационно писмо;
  6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ и писмено съгласие /по образец/;
  7. Декларация – съгласие по чл.4, ал.1 т.6 от Закона за защита на личните данни /по образец/.

Изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани;
 2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
 3. Да  имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;
 4. Да имат завършено най-малко средно образование;
 5. Да  не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. Да  не страдат от психически заболявания.
 7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
 8. Да не са общински съветници от съдебния район;
 9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са  избрани.
 11. Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата.

Място и срок за подаване на документи:

Адрес: Община  Кърджали, бул.”България”№ 41
Общински съвет – Кърджали, ет. 3, стая № 305 - До комисията за подбор на кандидатите за съдебни заседатели  за   Районен съд – Кърджали,  за мандат 2020 – 2023 г.

Краен срок за подаване на документи:  10.05.2019 г.
Подаването на документите се извършва лично. 
Образци на документите  са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Кърджали, както и на сайта на Община Кърджали http://www. kardjali.bg,  в раздел Общински съвет.

Телефон за информация: 0361/ 67 – 401, 402, 403
 


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign