Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. декември 2019 г.


Даване на съгласие Община Кърджали да стартира процедура за предоставяне безвъзмездно за управление на археологически комплекс „Перперикон” съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство
Приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година
Изменение на т. 5 от Решение № 270 от 17.11.2016 г. на Общински съвет –Кърджали, с което се дава съгласие за участие на Община Кърджали в Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – Стамболово и Кърджали 54»
Определяне на нов състав на Експертния съвет за приемане на правни анализи и пазарни оценки за продажба на общинско имущество към Общински съвет – Кърджали
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Муса Юмеров Фейзулов с признато право на собственост в землище гр. Кърджали, община Кърджали
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Васил Вълчев Драндев с признато право на обезщетяване със земи в землище гр. Кърджали, община Кърджали
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали
Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, общинска собственост, включени в масивите за ползване по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
График на ПК през месец декември актуализиран
Изменение в Решение № 68, Протокол № 3 от 27. 03. 2014г. на Общински съвет – Кърджали.
Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Кърджали за мандат 2019 – 2023 год.

« Назад

 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign