Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. февруари 2020 г.


Актуализиран график на ПК м. февруари
Приемане на отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали За 2019 г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2020 г.
Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2019 година и приемане на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2020 година
Проект Спортен календар 2020 г.
Помощ за довършване на покрив на къща на социално слабо семейство.
За изпълнението на Бюджета на Община Кърджали и сметките от отчетни групи ”Средства от ЕС” към 31.12. 2018година
Приемане на Бюджета за 2020година на Община Кърджали
Приложение № 1 към Бюджет 2020 г.
Приложение № 2 към Бюджет 2020 г.
Приложение № 3 към Бюджет 2020 г.
Приложение № 4 към Бюджет 2020 г.
Приложение № 5 към Бюджет 2020 г.
Приложение № 4 а към Бюджет 2020 г.
Приложение № 6 към Бюджет 2020 г.
Приложение № 7 към Бюджет 2020 г.
Приложение № 8 към Бюджет 2020 г.
Приложение № 10 към Бюджет 2020 г.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Приемане на Крайния ликвидационен баланс на еднолично търговско дружество със 100 % общинско участие в капитала „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД - в ликвидация гр. Кърджали към 24.01.2020 г. и освобождаване на ликвидатора от отговорност.
Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.
Приемане на годишен план за паша и списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2020/2021 г.
Приложение № 1 към годишен план за паша
Приложение № 2 към годишен план за паша
Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2020 г.
Приложение № 9 към Бюджет 2020 г.
Отчет за 2019 год. за изпълнението на Програма за устойчиво развитие на община Кърджали през мандат 2015 - 2019 год. ,,Заедно за успеха на Кърджали”.
Приемане на Програма за управление на община Кърджали през мандат 2019-2023 год. ,,Заедно за Кърджали“.
Програма на Кмета 2019-2023 г.
Отчет Програма 2015-2019 г.

« Назад

 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign