Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. март 2020 г.


График на ПК през месец март 2020 г.
Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01 проект “Заедно за достоен живот”, финансиран по процедура BG16RFOP001-5.002 «Подкрепа за деинституционализация на
Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2019 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2020 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2020 г.
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Курти Митрев Сарлов с признато право на обезщетяване със земи в землище гр. Кърджали, община Кърджали
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 81267.10.5 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Черньовци, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства
Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се в сграда на ул.”Отец Паисий”№3, гр. Кърджали
Определяне на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за изграждане на електронни съобщителни мрежи за обект: „Изграждане на отклонения на А1 България ЕАД в Складово индустриална зона – район Гарата, гр.Кърджали”, на основание чл.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електро захранване за обект: “Външно кабелно електро захранване на двуфамилна жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.114.512“, на основа
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електро захранване за обект: “Външно кабелно електро захранване на складова база и магазин за мебели на „РОСИ“ ЕООД изградена в имот с идентификатор 40
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти отредени за път, за обект: “Външно кабелно електро захранване на жилищна сграда на Асен Делилов изградена в имот №85
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти отредени за път, за обект: “Външно кабелно електро захранване на жилищна сграда на „Деметра Желева“ ЕООД изградена в
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електро захранване за обект: “Външно кабелно електро захранване на жилищна сграда на „БЕСТ ОЙЛ“ ЕООД изградена в имот с идентификатор 40909.114.144“, н
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електро захранване за обект: “Външно кабелно електро захранване на складова база на „Ида инженеринг“ ЕООД изградена в имот с идентификатор 40909.126.45
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електро захранване за обект: “Външно кабелно електро захранване на жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.13.325“, на основание чл.124а,
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти отредени за път, за обект: “Външно кабелно електро захранване на еднофамилна жилищна сграда изградена в имот с идент
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти отредени за път, за обект: “Външно кабелно електро захранване на жилищни сгради изградени в имоти с идентификатори 6
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG16M1OP002-3.012-0001-С01/13.12.2019г,, проект “Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ „Стамболо
Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали през 2019 година и план за дейността на Съвета през 2020 година.
Годишен Отчет наркотични вещества
План - наркотични вещества
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство н
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задания за изменението на УПИ II-6442 и III-6441 в кв.179 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали, на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Зак
Предложение за одобряване изменението на ОУП в частта на УПИ І-5545, кв.126 по плана на жк.”Възрожденци”, гр.Кърджали.
Промяна списъка на второстепенните разпоредители с бюджет за 2020 година на община Кърджали
Издаване на Запис на заповед от кмета на община Кърджали в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансовото плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със сключено Споразуме
Осигуряване на финансова подкрепа в размер на 30 000 лв. за временно подпомагане дейността на СНЦ „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ при управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/, финансирана по подмярка 19.2
Определяне размера на основните възнаграждения на кметовете в Община Кърджали.

« Назад

 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign