Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. април 2020 г.


График на ПК през месец април 2020 г.
Приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за периода 2019 г., приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в
Приложение 1 Отчет ЛР
Приложение 2 План ЛР
Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2019 г.
Отчети за дейността на Читалищата
Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги през 2019г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г., към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кърджали 2016-2020 г.
Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г.
Приложение 1 Отчет ОС
Отчет на дейността на комисията през 2019 г.
Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Кърджали
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване на тераса в размер на 3,25 кв.м, съгласно одобрен архитектурен проект, на Константин ******** Манев към собствения му самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.110.69.1.43 по Ка
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІІ, кв.2 по ПУП на Зона за краткотраен отдих „Енчец”, находяща се в землището на с. Брош, община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 06567.15.37 по Кадастралната карта на с.Брош, Зона за кра
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение за производствена дейност, находящо се в сграда на бивша детска ясла №6, кв. „Веселчане”, гр. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение – Аптека, находяща се на І-ви етаж в Здравна служба кв.”Гледка”, гр. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.108.85.1.61 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, бул.”Тракия, бл.”Нов живот”, гр. Кърджали
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Приложение 1 Отчет годишен план социални услуги
Приложение 2 годишен план социални услуги
Приемане на отчета на Местната комисия за борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 год.

« Назад

 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign