Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. май 2020 г.


График на ПК през месец май 2020 г.
Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. и Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.
Отчет Комисия за детето 2019 г. - Приложение № 1
Общинска програма Закрила за детето 2020 г. - Приложение 2
Даване на съгласие за освобождаване от заплащане на такси на ученици, настанени в ЦПЛР – КУО „Родопи“ гр. Кърджали и общежитието на Професионална гимназия по селско и горско стопанство гр. Кърджали, във връзка с обявеното извънредно положение
Даване на съгласие за участие в проектно предложение по програма „Опазване на околната среда и климатични промени", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и съфинансирана от българската дъ
Приложение към проектно предложение
Даване на съгласие за участие в процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
Приемане на годишните отчети за 2019 година на Едноличните търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала
Приложения на Ученическо хранене
Приложения на Пазар на производителите
Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството
Доклад и приложения МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" АД
Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и определяне на пазарните цени на общински поземлен имот, представляващ придаваема част към УПИ VІІІ-5, кв.55 по ПУП на кв. ”Задболничен», ул. ”Ген.Владимир С
Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и определяне на пазарните цени на общински поземлен имот, представляващ придаваема част към УПИ ХVІІ-14, кв.55 по ПУП на кв. ”Задболничен”, ул. ”Ген.Владимир
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство н
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за шивашки цех находящ се в имот с идентификатор 40909.21.331, складова зона „Б“ , гр. К
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.104.268, УПИ IХ-847, кв. 46, к
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нови жилищни сгради изградени в имоти с идентификатори 40909.106.657 и 40909.106.656,
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.110.32, УПИ II-32, кв.75,
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.110.57, ЦГЧ, гр. Кърджали“
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.111.401, кв.168, ж.к. Възро
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.111.423, кв.158, ж.к. Възро
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.112.263, кв. „Възрожденци“,
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.112.270, кв.120, ж.к. Възро
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за жилищна сграда САХРА изградена в имот с идентификатор 40909.112.391, кв.107, ж.к. „Въз
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.112.431, кв. Възрожденци, г
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.114.514, ж.к. „Възрожденци“
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.116.169, ж.к. „Възрожденци“
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.116.175, кв.133, ж.к. „Възр
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.116.245, кв.135 ж.к. „Възро
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.109.360, до бивш Пионерски
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.109.362, до бивш Пионерски
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.119.277, кв. Студен Кладене
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I отреден за парк в кв.247 по плана на гр.Кърджали с цел предвиждане на места за ситуиране на трафопостове, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с ч
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Прекратявана на правомощията на Обществения посредник на Община Кърджали
Актуализиран график на ПК през месец май
Прекратяване дейността на Обществения посредник на Община Кърджали
Закриване на детски заведения с полудневна и целодневна организация на работа на територията на община Кърджали за учебната 2020 / 2021 година
Разрешение за изработване на ,,План схема за газоразпределителна мрежа на гр.Кърджали – допълнение” към ПУП на гр.Кърджали, Община Кърджали за обект: ,,Газоснабдяване на Община Кърджали”, подобект:,,Газоразпределителна мрежа на гр.Кърджали”, на основание

« Назад

 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign