Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. юни 2020 г.


График на ПК през месец юни 2020 г.
Именуване на улица.
Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.005-0002-C01/14.05.2020 г., „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по
Предложение за приемане на Наредба за символите на Община Кърджали
Наредба за символите на Община Кърджали
Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Кърджали и средствата от ЕС към 31.12.2019 г.
Приложения към Отчет на Бюджета за 2019 г.
Отчет на Плана за финансово оздравяване на Община Кърджали за периода 2019-2020г. и приемане на План за финансово оздравяване на Община Кърджали за периода 2020-2022г.
Проект на Плана за финансово оздравяване за 2020-2022 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІІ, кв.2 по ПУП на Зона за краткотраен отдих „Енчец”, находяща се в землището на с. Брош, община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 06567.15.37 по Кадастралната карта на с.Брош, Зона за кра
Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл. сн. №135 в кв.12 по ПУП на с. Петлино, община Кърджали, съставляващ придаваема част към УПИ ХI-127,135 в кв.12, отреден за поземлен имот с пл. сн. №127 в кв.12, собственост на С. А. и определя
Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл. сн. №136 в кв.12 по ПУП на с. Петлино, община Кърджали, съставляващ придаваема част към УПИ V-127,136 в кв.12, отреден за поземлен имот с пл. сн. №127 в кв.12, собственост на С. А. и определян
Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл. сн. №137 в кв.12 по ПУП на с. Петлино, община Кърджали, съставляващ придаваема част към УПИ VІ-127,137 в кв.12, отреден за поземлен имот с пл. сн. №127 в кв.12, собственост на С. А. и определя
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2020 г.
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на П. М. с признато право на обезщетяване със земи в землище гр. Кърджали, община Кърджали
Откриване на процедура за приватизация на 20 % от дяловете на „ДКЦ 1- Кърджали” ООД гр.Кърджали
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство н
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нови потребители в имоти с идентификатори 40909.122.353 , 40909.122.240 и 40909.122.2
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Изменение на ВЛ 20кV изв. Пощенец – Веселчане в участък от В/ст. Прилепци до ст.3, преминаващ през поземлен имот с идентиф
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за многофамилна жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.110.32, УПИ II-32,
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.110.96, ЦГЧ, гр. Кърджали“
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.111.455, ж.к. Възрожденци,
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.108.103, ЦГЧ, гр. Кърджали“
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.112.412, кв. „Възрожденци“,
Предложение за одобряване изменение на ОУП в частта на УПИ ІІ, кв.90 по плана на ”Стара градска част”, гр.Кърджали.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Даване на съгласие за участие на Община Кърджали като партньор в проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 2 „Образователна интеграция на ученици от маргинализирани общност
Проект на Наредба за символите на Община Кърджали
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали по целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на Фонд „Социална закрила”.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задания за изменението на УПИ I-6236 и II-6236 в кв.123 по плана на кв.„Студен кладенец“, гр.Кърджали, на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /За
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство н

« Назад

 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign