Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. юли 2020 г.


Актуализиран график на ПК през месец юли 2020г.
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2020 г.
Предложение за актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Кърджали
Предложение за актуализиране „ Списък на защитени детски градини и училища на територията на Община Кърджали за 2020/ 2021 г.”
Завишаване броя на децата в групите в общинските детски градини на територията на Община Кърджали за учебната 2020/2021 год.
Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за продажба на ? идеални части от застроен УПИ ХVІІ, кв.33 по ПУП на с.Широко поле, община Кърджали, на собственика на законно построена сграда – С. О. и определяне на пазарна цена на имота
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2020 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Ю. Е. с признато право на собственост в землище с. Прилепци, община Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – помещения , на първи етаж в сградата на бивше училище с. Люляково, община Кърджали
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство н
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство н
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно електрозахранване на сграда за обществено обслужване и подпорни стени в УПИ ХХV, кв.95 с идентификатор 40909.124.45
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали, мандат 2019 – 2023 г. за периода от месец ноември 2019 г. до месец юни 2020 г., включително.
Налагане на мораториум върху продажбата на имоти-общинска собственост на територията на община Кърджали, върху които са монтирани/ поставени/ изградени детски площадки и съоръжения за спорт на открито. Създаване на „Регистър на детските площадки и съоръж
за създаване на публичен „Регистър на детските площадки и съоръженията за спорт на открито на територията на община Кърджали“ и въвеждане на електронно приложение за локализацията и визуализацията им.
Предложение за одобряване изменение на ОУП в частта на УПИ ІІ-6442 и УПИ ІІІ-6441, кв.179 по плана на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали.
Преструктуриране на мрежата от предучилищни заведения в Община Кърджали за учебната 2020/2021год.
Определяне размера на основните възнаграждения на кметовете в Община Кърджали.
Изменение на Решение№ 199, съгласно Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 08.08.2019 г., в частта по т. 1 „Условия за погасяване”
Актуализация на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2020 година на община Кърджали.
Приложение № 1 към докладна за актуализация на капиталовите разходи
Приложение № 2 към докладна за актуализация на капиталовите разходи

« Назад

 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign