Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. септември 2020 г.


Отменяне на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Кърджали, приета с Решение № 41 от 11.03.2004г. на Общински съвет и приемане на нова наредба.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и „Роси” ЕООД гр. Гълъбово за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 40909.126.321 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, у
Изменение на ПУП-ПР за промяна на УПИ I, кв. 33 по ПУП на кв. Веселчане, гр. Кърджали и промяна на статута на част от поземлен имот с идентификатор 40909.124.1 по Кадастралната карта на гр.Кърджали от публична в частна общинска собственост
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2020 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и А. А. и З. А., чрез продажба на общински 79/579 идеални части от съсобствен поземлен имот с № 40909.27.1131 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище г
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 29407.14.69 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Жинзифово, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства
Даване на предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване от пасище на полски път на поземлен имот с идентификатор 29407.12.197 по КК и КР на с. Жинзифово, Община Кърджали
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на М. Ф. с признато право на собственост в землище гр. Кърджали, община Кърджали
Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки
Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Административен съд - Кърджали и на Окръжен съд – Кърджали на паркинг – публична общинска собственост с площ 487,00 кв.м., находящ се зад сградата на Съдебната палата
Предложение за одобряване изменение на ОУП в частта на УПИ І-6236 и УПИ ІІ-6236, кв.123 по плана на кв.” Студен кладенец”, гр.Кърджали.
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на кв.14 и кв.17 по плана на с.Петлино, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 във връзка с параг
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на УПИ XVI отреден за училище в кв.158 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство н
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 40909.27.519 по КККР на гр. Кърджали“ на основание
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда“, находяща се в имот с идентификатор №40909.111.550, гр.Кърджали“ на
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда“ в ПИ 40909.112.365 по КККР на гр. Кърджали, съставляващ
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи, секция 1“, находяща се в имот с идентификатор №
Актуализиран график на ПК за месец септември
Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г.
За изпълнението на Бюджета на Община Кърджали и сметките от отчетни групи ”СЕС” към 30.06. 2020 година
Промяна списъка на второстепенните разпоредители с бюджет за 2020 година на община Кърджали
Закриване на изнесена целодневна група в с. Скалище към ДГ”Славейче”с. Широко поле, общ. Кърджали за учебната 2020 / 2021 година
Утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2020/ 2021 година
Даване на съгласие за разрешаване изработването на изменение на ПУП-ПРЗ /Подобрен устройствен план - план за регулация и застрояване/ и одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план на УПИ V, кв.212 по плана на кв. ”Боровец”, гр.Кърджа
Допълване на Решение №178, Протокол №10 от заседание на Общински съвет – Кърджали проведено на 30.06.2020г., във връзка с разрешение за изработване на изменение на ПУП – ПРЗ / подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на УПИ XII-328 в к

« Назад

 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign