Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. октомври 2020 г.


График за заседанията на ПК през месец октомври
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2020 г.
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 29407.14.69 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Жинзифово, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства
Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване и статут на поземлен имот с идентификатор 38981.13.405 по КК и КР на с. Костино, Община Кърджали
Даване на съгласие за придобиване в собственост на Община Кърджали чрез безвъзмездно прехвърляне по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост на 12 броя имоти – частна държавна собственост, представляващи жилища, находящи се в гр.Кърджали, кв.”В
Предложение за одобряване на проект за обект: ” Подробен устройствен план – План схема за газоразпределителна мрежа на гр.Кърджали - допълване ”
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: “Газоснабдяване на Община Кърджали“; Подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Кърджали преминаващ през землищат
Помощ за ремонт на покриви на къщи на социално слаби семейства, унищожени в следствие на пожар.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство н
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда“ в УПИ I-5767, кв.97, по плана на кв. „Възрожденци“, съставляващ по
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда с търговски партер“ в поземлен имот 40909.116.205 по КККР на гр. Къ
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда с търговски партер“ в поземлен имот 40909.110.180 по КККР на гр. Къ
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с промишлен магазин и гаражи“ в УПИ II – 6492, кв.211 по
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда“ с местонахождение гр. Кърджали, кв. Студен кладенец, в ПИ 40909.119.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“ с местонахождение с.Калинка, в ПИ 35403.11.148 от същест
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на Ел. и ВиК отклонения преминаващи през имоти отредени за път за захранване на жилищна сграда, собственост на А. Р. и Л. Р., находяща се в имот с иде
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ I-5665, XIII-5665, XIV-5665 и XV-5665 в кв.133 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл
Изменение и допълнение на Решение № 229 от 24.09.2020 г. на Общински съвет Кърджали
Схема заОУП кв. Възрожденци

« Назад

 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign