Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. ноември 2020 г.


Актуализиран график на ПК месец ноември
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.
Даване на съгласие за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 40909.14.58, находящ се в землището на гр.Кърджали, с площ 349 кв.м и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект по Кадастралната карта на землище гр.Кърджали
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІV-общ., кв.3 по ПУП на с. Крайно село, община Кърджали, одобрен със Заповед № 1049А/22.05.1973 г., с площ 761 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственичката на законно построената в него с отстъпен
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на А. Д. с признато право на обезщетяване със земя в землище гр. Кърджали, община Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, находящи се в землището на с. Рани лист, община Кърджали
Даване на съгласие за участие на Община Кърджали като партньор в проектно предложение с референтен номер CCH-II/105 и наименование “Културата не познава граници”, депозирано по Грантова схема за общо културно наследство: Опазване и диалог между Турция и
Изменение на Решение№ 199, съгласно Протокол № 8, изменено с Решение 201, съгласно Протокол 11 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 29.07.2020 г., в частта по т. 1 „Условия за погасяване”
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Процедура ВG05М9ОР001-2.019 „Продължаваща подкре
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ I-5665, XIII-5665, XIV-5665 и XV-5665 в кв.133 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство н
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Нова кабелна линия от нов ст.№5.5 в ПИ 53638.888.9901 през ПИ 53638.10.209 и ПИ 53638.10.117 до ново електромерно табло пр
Предложение за одобряване изменение на ОУП в частта на УПИ І-105, кв.253 по плана на ”Стара градска част”, гр.Кърджали.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план през имоти отредени за път за захранване на жилищна сграда, собственост на Я. Д., находяща се в имоти с идентификатори 40909.19.369, 40909.19.370 и 40909.19.371, попадащ в
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Приемане на решение за определяне на дейностите по предоставяне социалната услуга „Обществена трапезария”, която се финансира от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, като местна дейност по смисъла на Закона за публични
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки
Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”, определяне на мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 15 декември (вторник) 2020 г.от 13:30 часа.

« Назад

 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign