Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. декември 2020 г.


График на ПК месец декември
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кърджали.
Предложение за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.
Отмяна на Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в Община Кърджали, приета от Общински съвет - Кърджали с решение № Решение №141 от Протокол № 7/30.09.2009 г., изм. С Решение № 102 от протокол № 5/ 26.05.2011 г.на Общински съвет - Кърджали и приемане на нова Наредба за реда за ползването на спортни обекти, собственост на Община Кърджали и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Кърджали.
Приложение № 1 към предложение Наредба за реда за ползването на спортни обекти
Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Юмер Лютви – 1993 г.” гр.Кърджали, върху имоти частна общинска собственост
Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Театрално – музикален център – Кърджали, част от имот - общинска собственост, находящ се в кв.”Байкал”, ул.”Ген.Владимир Стойчев”, гр.Кърджали
Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, общинска собственост, включени в масивите за ползване по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване през имоти с идентификатор 40909.126.318, 40909.126.936 и 40909.126.36 на електро захранване за обект: ” Външно кабелно електро захранване на складова база на ” Ида
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство н
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска
Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие Община Кърджали да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Актуализиран график на ПК месец декември

« Назад

 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign