Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. януари 2021 г.


Актуализиран график на ПК за месец януари
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 2020 г.
Приемане на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кърджали през 2021 г.
Приложение 1 - годишна програма за читалищната дейност
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Кърджали.
Проект - Анализ - Личностно развитие
Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2020 година и приемане на Общински план за младежта за 2021 година
Приложение 1 - Отчет - план за младежта
Приложение 2 - общински план за младежта
Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2020 година
Обсъждане и приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2020 г.
Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Б. М. с признато право на обезщетяване със земя в землище с. Солище, община Кърджали
Разпределение на жилищния фонд през 2021 г.
Гласуване в извънредно общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на Ел. и ВиК отклонения преминаващи през имоти отредени за път на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за захранване на преместваем обект в новообразуван поземлен имот №145, кадастрален район 316 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Кърджали, ЗЗП 29, общ.Кърджали, собственост на Н. К.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ III с идентификатор 40909.121.12 в кв.119а по плана на гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ I с идентификатори 40909.108.234 и 40909.108.61 в кв.53 по плана на гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Предложение за одобряване изменението на Общ устройствен план на гр.Кърджали за поземлени имоти 40909.102.120 и 40909.102.121 част от УПИ ІІІ, кв.23 по плана на ”Стара градска част”.
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Част от сграда на бивша Детска ясла №6 с идентификатор 40909.123.56.3 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, находящ се в гр. Кърджали, ул. “Синчец“.
Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа” в Община Кърджали, като държавно делегирана дейност
Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Кърджали
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Създаване на обществен съвет по култура в Община Кърджали
Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали, мандат 2019 – 2023 г. за второто полугодие на 2020 г.
Приемане на план-график за заседанията на Общински съвет – Кърджали през 2021 год.

« Назад

 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign