Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. февруари 2021 г.


Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: “Хранителен (довеждащ) водопровод и вътрешна водопроводна мрежа за с. Черна скала, община Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали
Даване на съгласие за провеждане на обществени обсъждания за проекти, финансирани чрез поемане на краткосрочен и/или дългосрочен дълг от Община Кърджали
Приемане на отчет за изпълнението на плана за приватизация за 2020 г.
Приемане на план за приватизация за 2021 г.
Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали през 2020 година и план за дейността на Съвета през 2021 година.
Приемане на списък на спортни обекти – общинска собственост, за управление и разпореждане за 2021 г.
Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти - публична общинска собственост
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно захранване през поземлен имот 40909.116.181 на нова жилищна сграда в поземлен имот 40909.116.175 в кв.133, ж.к.” Възрожденци”, гр.Кърджали.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Нов трафопост тип БКТП 20 / 0.4 kV в поземлен имот 40909.112.125, кабели средно напрежение / КСН / през поземлени имоти 40909.112.135, 40909.112.143 и 40909.112.122, кабели ниско напрежение / КНН / и два броя електромерни табла за външно електрозахранване на нова жилищна сграда в поземлен имот 40909.112.391 в кв.107, жк.” Възрожденци”, гр.Кърджали.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно захранване през поземлени имоти 40909.113.1 и 40909.111.250 на нова жилищна сграда в поземлен имот 40909.111.401 в кв.168, ж.к.” Възрожденци”, гр.Кърджали.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно захранване през поземлени имоти 40909.112.322 и 40909.112.271 на нова жилищна сграда в поземлен имот 40909.112.270 в кв.120, ж.к.” Възрожденци”, гр.Кърджали.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.
Приложение 1 към програма ЗОС
Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2021 г.
Приложение 1 към програма ОПФ
Приемане на годишен план за паша и списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2021/2022 г.
Приложение 1 Годишен план
Приложение 2 ПМЛ
Обсъждане и приемане на уточнен план на Бюджета за 2020 година на Община Кърджали.
Приложение 1 - Уточнен план на Бюджета
Приемане Бюджета за 2021година на Община Кърджали
Приложения към Бюджета
Приложение 7 към бюджета
Приложение 9 към Бюджета
Одобряване на годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на включените проекти в Плана за действие за общинските концесии за 2020 г. и на концесионните договори
Отмяна на Решение №43 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Кърджали и даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот- общинска собственост, находящ се в сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство, на Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски” гр. София – Филиал Кърджали
Приложение 1 Отчет концесия
Приемане на План за действие на общинските концесии в Община Кърджали за 2021 – 2027 г.
План за действие на общинските концесии
Приложение 1 План за концесии
Актуализиран график на ПК за месец февруари

« Назад

 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign