Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. април 2021 г.


График на ПК за месец април 2021г.
Приемане на отчета на Местната комисия за борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 год.
Отчет за дейността на комисията през 2020 година
Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г.
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 година
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2021 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VII -177, кв.18 по ПУП на с. Жинзифово, община Кърджали, на собственика на законно построената жилищна сграда – Г. М. и определяне на пазарна цена на имота
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VII-общ., кв.18 по ПУП на с. Седловина, община Кърджали, на собственика на законно построената жилищна сграда – А. Н. и определяне на пазарна цена на имота
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Б. Ю., чрез продажба на общински 96/526 идеални части от съсобствен УПИ ХV-670,671, кв.194 по ПУП на кв. ”Възрожденци”- II част, гр. Кърджали, отреден за жилищно строителство, съставляващи имот с идентификатор 40909.114.670 по Кадастралната карта на гр. Кърджали и определяне на пазарна цена на общинската част от имота
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, общинска собственост, включени в масивите за ползване по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Приложение 1 полски пътища
Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Ю. Й. с признато право на собственост в землище с. Македонци, община Кърджали
Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност
Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
Даване на съгласие за продажба на Ателие №* за индивидуална творческа дейност, находящо се в жил.блок №*, вх.»*», ет.*, кв.»***********» гр.******** по административен ред на наемателя и определяне на пазарната цена
Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2020 година и приемане на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2021 година
Приложение 1 - Отчет план програма - Спортен календар
Приложение 2 план програма - Спортен календар
Проект - Спортен календар
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Възлагане на услугата патронажна грижа по проект „Патронажна грижа + в Община Кърджали”, административен договор № BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 10.03.2021 г., процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.
Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от кмета на община Кърджали в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансовото плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със Споразумение № РД 50-37 от 20.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Стамболово и Кърджали по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ /НОИР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“/ОПОС 2014 – 2020 г./и СНЦ „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ /МИГ Стамболово-Кърджали 54/
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: ” Газоснабдяване на Община Кърджали ”, подобект ” Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр.Кърджали, преминаващ през землищата на гр.Кърджали, с.Дъждино, с.Седловина, с.Пепелище и с.Глухар, общ.Кърджали.”
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ IV-6504 с идентификатор 40909.116.160 и УПИ V-6503 с идентификатор 40909.116.158 в кв.214 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, включващо одобряване на задания за измененията им в частта на УПИ X с идентификатор 40909.119.267 в кв.107 по плана на кв.„Студен кладенец“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ II-5596 с идентификатор 40909.112.107 и УПИ III с идентификатор 40909.112.114 в кв.108 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2020 г.
Отчети - Читалища
Приемане на отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали За 2020 г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2021 г.
Приложение 1 - Отчет - Културен календар
Приложение 2 - Културен календар
Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2020 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2021 г.
Приложение 1 Отчет - туризъм
Приложение 2 - Програма туризъм
Отменяне на чл. 14, ал.1 и ал.6, чл. 15, чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Кърджали, приета с Решение №21/23.04.1992 г. на Общински съвет и приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кърджали.
Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
Представяне за информация на финалният доклад-отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали /ИПГВР/ за периода 2014-2020 г.
Финален доклад-отчет ИПГВР
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване през ПИ 40909.114.565, ПИ 40909.114.564 и ПИ 40909.114.561 за нова жилищна сграда в ПИ 40909.114.662 по КККР на гр. Кърджали, находящ се в кв.192 по плана на кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване през ПИ 40909.112.174 и ПИ 40909.112.258 за нова жилищна сграда в ПИ 40909.112.435 по КККР на гр. Кърджали, находящ се в кв.120 по плана на кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на Ел. отклонения преминаващи през имоти отредени за път на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за захранване на обект: “Външно кабелно електрозахранване на едноетажна масивна сграда, находяща се в новообразуван поземлен имот №1043, кадастрален район 27, по плана на новообразуваните поземлени имоти в землището на гр. Кърджали, ЗЗП 27, община Кърджали“, собственост на А. Ч.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
Актуализиран график на ПК за месец април
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ XVII-253 с идентификатор 40909.104.253 в кв.46 по плана на кв.„Байкал“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Изменение на Решение№ 199, съгласно Протокол № 8, изменено с Решение № 201, съгласно Протокол 11от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 29.07.2020 г. и Решение № 266, съгласно Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Кърджали, проведено на 26.11.2020 г., в частта по т. 1 „Условия за погасяване”
Докладна записка относно: Определяне размера на основните възнаграждения на кметовете в Община Кърджали

« Назад

 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign