Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. май 2021 г.


График за заседанията на ПК през месец май
Даване на съгласие за освобождаване от заплащане на наем за месец февруари на наематели на общински обекти и общински терени, във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка
Даване на съгласие за предоставяне под наем без търг или конкурс на сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва” гр. София на общински имот представлаващ – помещение /бивш гарнизонен стол/, находящо се на I -ви етаж в жил. бл. ”Нов живот”, бул. ”Тракия”, гр. Кърджали
Даване на съгласие за отдаване под наем на без търг или конкурс на общински имот представляващ: Помещение-Аптека, находяща се на I-ви етаж в Здравна служба кв. “Гледка“, гр. Кърджали, за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ: Кабинет по дентална медицина, находящ се в сграда на Здравна служба с. Перперек, обшина Кърджали.
Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на общински имот представляващ: Помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на медицинска дейност
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2021 г.
Даване на съгласие за продажба на Поземлен имот с идентификатор 38981.13.405, находящ се в землище с. Костино, община Кърджали – частна общинска собственост, определяне на пазарна цена и начин на продажба на имота
Приемане на годишните отчети за 2020 година на Едноличните търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала
Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Доклад - Пазар на производителите
Доклад - Ученическо хранене
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване до поземлени имоти с идентификатори 40909.12.167, 40909.12.168 и 40909.12.169 преминаващо през поземлени имоти - общинска собственост и отредени за път с идентификатори 40909.12.12 и 40909.126.52 по КККР на гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
Предложение за допълване на Решение № 289 от Протокол № 15 от заседание на Общински съвет - Кърджали, проведено на 30.12.2020г.
Предложение за допълване на Решение № 44 от Протокол № 2 от заседание на Общински съвет - Кърджали, проведено на 26.02.2021г.
Предложение за одобряване изменение на ОУП на гр. Кърджали в частта засягаща имоти с идентификатори 40909.127.2, 40909.127.3 и 40909.127.501 в кв. 63б по плана на кв. Гледка и имоти с идентификатори 40909.127.426 и 40909.127.449 в кв. 63в по плана на кв. Гледка, гр. Кърджали, общ.Кърджали.
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на имот с идентификатор 49521.23.56 попадащ в землището на с.Мъдрец, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им.
ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020г. и 2021г.
Предложение за изменение на ПУП-ПР на гр. Кърджали в частта засягаща имот с идентификатор 40909.115.12, попадащ в кв. 20 по плана на жк „Възрожденци”, гр. Кърджали.
Актуализиран график за месец май

« Назад

 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign