Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. август 2021 г.


График на ПК през месец август
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ: Лекарски кабинет в сградата на здравна служба с.Мост, за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за изграждането на инфраструктурен обект: “Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Кърджали“ за подобект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в кв.Прилепци, агломерация Кърджали“.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за изграждането на инфраструктурен обект: “Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Кърджали“ за подобект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Резбарци, агломерация Кърджали“.
Одобряване изменението на Общ устройствен план на гр.Кърджали в частта за УПИ І-5665, УПИ ХІІІ-5665, УПИ ХІV-5665 и УПИ ХV-5665, кв.133 по плана на жк” Възрожденци ”.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
Разрешениe за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и одобряване на задание за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I и УПИ II в кв. 2, УПИ I и УПИ II, УПИ III и УПИ IV в кв. 1, УПИ I, УПИ II и УПИ III в кв. 3 по кадастралния и регулационен план на с. Петлино, съставляващи ПИ №125 по плана на село Петлино, Община Кърджали.
Предложение за План за подпомагане и координация на дейностите за ваксиниране срещу Covid-19 в община Кърджали
Приложение № 1 към План за ваксинация
Актуализиран график на ПК през месец август
Предложение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) и одобряване на задание за изменение на ПУП-ПР на кв.63б и кв.63в по плана на кв. Гледка, гр. Кърджали във връзка с чл.14, ал.2, съгл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
Актуализиран график на заседания на ПК през месец август

« Назад

 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign