Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. октомври 2021 г.


График за заседанията на ПК през месец октомври
ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ.
Приложение № 1 - Проект на Наредба за провеждане но обществени консултации и мотиви.
Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел.
Изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали.
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 15268.18.183 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Гняздово, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства.
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на А. А. с признато право на собственост в землище с. Воловарци, община Кърджали.
Изменение на Решение № 123, Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 30.07.2021 г.
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ: Магазин „Явор”, находящ се в гр. Кърджали, ул. Мара Михайлова, парк „Горубсо”.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I отреден за парк и трафопост в кв.247 по плана на гр.Кърджали с цел обособяване на имоти отредени за изграждане на трафопостове, на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изработване на проект за Специализиран Подробен устройствен план на основание чл.124а, ал.1 и във връзка с чл.111, ал. 1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за изграждането на инфраструктурен обект: „Експониране и социализация, консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на археологически комплекс „Перперикон“, Община Кърджали“.
Отмяна на Решение № 115 от 30.07.2021 г. и одобряване на ново споразумение за сътрудничество по проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” - Компонент 2 по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Приложение - Споразумение
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.
Предложение за одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на кв.63б и кв.63в по плана на кв. Гледка, гр. Кърджали във връзка с чл.14, ал.2, съгл. чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и „ТРИЛ” ООД, гр. Кърджали, за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и определяне на пазарните цени на общински проектен имот с идентификатор 40909.127.508, образуван от поземлени имоти с идентификатори 40909.127.505 и 40909.127.506 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, представляващи придаваема част към проектен УПИ VIII-426, кв.63б, съгласно проект за изменение на ПУП-ПР на кв.63б и 63в по плана на кв. ”Гледка”, гр. Кърджали и проектен имот с идентификатор 40909.127.510, образуван от поземлен имот с идентификатор 40909.127.426 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, собственост на „ТРИЛ” ООД, съставляващ придаваема част към новопроектирана улица с о.т. 3161, о.т. 3162, о.т. 3163, о.т. 3164 и о.т. 3165.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Специализирана план схема за обект: “Външно кабелно електрозахранване на Бензиностанция, газстанция и сграда за обществено обслужване с бистро в ПИ 40909.13.174“ от ТП 62- блок 10 ж.к. „Веселчане“.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ II-5596 с идентификатор 40909.112.107 и УПИ III с идентификатор 40909.112.114 в кв.108 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

« Назад

 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign