Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. декември 2021 г.


График за заседанията на ПК през месец декември
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, общинска собственост, включени в масивите за ползване по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.
Приложение № 1 към предложение за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, включени в масивите за ползване по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Б. Б., чрез продажба на общински 168/668 идеални части от съсобствен поземлен имот с № 40909.17.315 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, целият с площ 668,32 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
Даване на съгласие за участие на Община Кърджали като партньор в проектно предложение по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансирана от ОП „Добро управление” 2014-2020 г.
Даване на съгласие за подписване на споразумение за сътрудничество по проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” - Компонент 2 по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Предложение за одобряване на ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация е застрояване / за част от поземлен имот с идентификатор 81462.888.9903 по КККР на с.Чифлик Община Кърджали.
Предложение за одобряване изменението на Общ устройствен план на гр.Кърджали за кв.256, кв.259 и част от кв.90.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ II-5610 с идентификатор 40909.112.43 в кв.104 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ I-5605 с идентификатор 40909.112.56 и УПИ II-5844 с идентификатор 40909.112.55 в кв.102 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изработване на изменение на ПУП – ПРЗ / подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на УПИ X с идентификатор 40909.119.267 в кв.107 по плана на кв.„Студен кладенец“, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ във връзка с параграф 9 от Наредба №7 за ПН за УОВТУЗ /Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони/.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ VII-86 и УПИ VIII-85 в кв.92 и УПИ I-87 и УПИ II-88 в кв.106 по плана на гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ С ОТСТЪПКА НА ДОНАЧИСЛЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020 г. и 2021 г.
Актуализация на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2021 година на община Кърджали.
Приложение № 1 към докладна за Актуализация на разчет за финансиране на капиталови разходи за 2021 г. на община Кърджали
Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг във връзка с осигуряване на финансирането на изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-1.021-0003-С01, проект "Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали", финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

« Назад

 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign