Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. януари 2022 г.


График за заседанията на ПК през месец януари 2022 г.
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 2021 г.
Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2021 година и приемане на Общински план за младежта за 2022 година.
Приложение № 1 и № 2 към предложение - Общински план за младежта.
Приемане на годишен план за паша и списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за общо и за индивидуално ползване през стопанската 2022/2023 г.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Подробен устройствен план - Парцеларен план за Обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Кърджали. Подобект: Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в кв.Гледка, агломерация Кърджали.
Предложение за одобряване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план - Парцеларен план / за Обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Кърджали. Подобект: Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в кв.Гледка и кв. Горна Гледка агломерация Кърджали.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – План схема за обект: ” Изграждане на отклонения на А 1 България ЕАД с обхват кв.117а, кв.265 и кв.160 по плана на Складова индустриална зона - район Гарата, гр.Кърджали”.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и Подробен устройствен план – парцеларен план за укрепване на “Свлачище с регистрационен №KRZ 16.66603-02 с местонахождение кв. 4,6 и 10, с. Сипей и землището , общ. Кърджали” с цел превенция и противодействие на свлачищните процеси, на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Предложение за одобряване изменението на Общ устройствен план на гр.Кърджали за кв.256, кв.259 и част от кв.90.
Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2021 година.
Приложение № 1 - Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Кърджали за 2021 г.
Обсъждане и приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2021 г.
Приложение № 1 - Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земите от ОПФ за 2021 г.
Приложение № 1 и № 2 - Приемане на годишен план за паша и списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за общо и за индивидуално ползване през стопанската 2022/2023 г.
Приемане на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кърджали през 2022 г.
Приложение № 1 - Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кърджали през 2022 г.
Обсъждане и разпределение на жилищния фонд през 2022 г.
Изменение и допълнение на т. 1 от Решение № 232 от 29.12.2021 г. на Общински съвет–Кърджали, с което се дава съгласие за участие на Община Кърджали като партньор в проектно предложение по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансирана от ОП „Добро управление” 2014-2020 г.
Одобряване на изменение в споразумение за сътрудничество по проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” - Компонент 2 по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Възлагане на услугата „Социални жилища”, изградени по проект „Изграждане на социални жилища в гр. Кърджали”, Административен договор за ПБФП № BG16RFOP001-1.021-0002 – С01, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кърджали за периода 2021 г.- 2025 г.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Българска Православна Църква – Българска Патриаршия, за нуждите на Пловдивска митрополия, чрез дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ ХХII-514, кв.33 по ЗРП на кв. "Веселчане", гр. Кърджали, отреден за обществено обслужване, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.124.514 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, кв. "Веселчане", ул. "Осми март", с площ 1 546 кв.м и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кърджали 2021 г. - 2025 г.
Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали, мандат 2019 – 2023 г. за второто полугодие на 2021 г.
Приемане на план-график за заседанията на Общински съвет – Кърджали през 2022 год.
Еднократна финансова помощ на семейство за възстановяване на щети, възникнали в следствие на пожар.
Покана с вх.№ 14/20.01.2022г. от инж. Славчо Славков – управител на „ВиК“ ООД – Кърджали за учредяване на безсрочен сервитут в полза на „ВиК“ ООД – Кърджали върху поземлени имоти в горски територии – частна собственост по реда на чл.63 от Закона за горите, необходим за изграждане и обслужване на обект: „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“ и „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“.

« Назад

 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign