Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. февруари 2022 г.


График за заседанията на ПК през месец февруари 2022г.
Обсъждане и приемане на отчет за изпълнението на плана за приватизация за 2021 г.
Приложение №1 към отчет план за приватизация за 2021г.
Обсъждане и приемане на план за приватизация за 2022 г.
Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти - публична общинска собственост
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на Ел. и ВиК отклонения преминаващи през имоти отредени за път на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за захранване на обект в неурегулиран поземлен имот с идентификатор 58997.21.4 по КККР на с. Пъдарци, общ. Кърджали , собственост на ,, Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян“- Териториално поделение „ Държавно ловно стопанство Женда“.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Предложение за одобряване изменението на ОУП на гр.Кърджали, в частта на УПИ ІІ-5596 и УПИ ІІІ-5597, кв.108 по плана на ж.к.”Възрожденци”.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Одобряване на годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на включените проекти в Плана за действие за общинските концесии в Община Кърджали за 2021-2027 г. и на концесионните договори
Приложение №1 към предложението за изпълнение на включените проекти в Плана за действие за общинските концесии в Община Кърджали
Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност.
Изменение на т.2 и т.4 на Решение №191 от Протокол №8 от заседание на Общински съвет –Кърджали, проведено на 28.09.2017 г., касаещо приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройство и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи и зони за паркиране”.
Приложение 1- към предложение за обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2022 г.
Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2022 г.
Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2022 г.
Приложение № 1 към предложение за обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2022 г.
Актуализиран график за заседанията на ПК през м. февруари 2022 год.
Актуализиран график за заседанията на ПК през м. февруари 2022 год.

« Назад

 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign