Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. март 2022 г.


График за заседанията на ПК през м. март 2022 г.
Изменение и допълнение на Правилника за удостояване със званието ”Почетен гражданин на община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали през 2021 година и план за дейността на Съвета през 2022 година.
Отчет на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център Кърджали за 2021 година.
План за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център – Кърджали през 2022 година.
Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. и 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Х. Е. с признато право на собственост в землище с. Петлино, община Кърджали.
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Х. Р. с признато право на собственост в землище с. Болярци, община Кърджали.
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на М.М. с признато право на собственост в землище с. Невестино, община Кърджали.
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на С. Ш. с признато право на собственост в землище с. Рани лист, община Кърджали.
Изменение на Решение № 290, Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 30.12.2020 г.
Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот представляващ: Лекарски кабинет в сградата на Здравна служба с. Чилик, за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: “Разширение на вътрешна водопроводна мрежа на махала Долна Бленика в с. Бленика, община Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и план схема за обект: “Актуализация на работен проект за вътрешна водопроводна мрежа на с. Главатарци, община Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Предложение за одобряване на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / на ”Хранителен (довеждащ) водопровод и вътрешна водопроводна мрежа за с. Черна скала, община Кърджали”.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ заобект: “ Външно кабелно електрозахранване на ,, Многосекционна сграда“, с местонахождение гр. Кърджали, имот №40909.127.523, преминавайки през ПИ 40909.123.160, ПИ 40909.123.180, ПИ 40909.123.219, ПИ 40909.123.175, ПИ 40909.126.123, ПИ 40909.127.415, ПИ 40909.127.507 до ново електромерно табло на фасадата на сградата.“
Предложение за одобряване изменението на ПУП - ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на урегулиран поземлен имот УПИ І, кв.247 по плана на ”Централна градска част”, гр. Кърджали и промяна на статута на новообразуваните УПИ ІІ и УПИ ІІІ, с отреждане за трафопост, от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване през имоти 40909.116.183, 40909.116.181, 40909.116.165 и 40909.116.121 за нови жилищни сгради в поземлени имоти 40909.116.169 и 40909.116.70 в кв.133, ж.к.” Възрожденци”, гр.Кърджали.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: ” Изместване на ВЛНН изв.1, ТП 1 ” Горна Гледка” в участъка между Ст.9 и Ст.11, преминаваща през УПИ ХІV-193, кв.13 по плана на кв.” Горна Гледка”, гр.Кърджали.”
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 40909.8.34 от съществуващ КРШ F5 през ПИ 40909.9.49 през ПИ 40909.8.21 по КККР на гр. Кърджали до ново електромерно табло на имотна граница“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “ Външно кабелно електрозахранване на жилищни сгради на„ Балтимекс ” ЕООД в ПИ 40909.8.49, ПИ 40909.8.50 и ПИ 40909.8.51 от съществуващ КРШ в ПИ 40909.8.21 по КККР на гр. Кърджали до ново електромерно табло на имотна граница“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “ Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на Ф. Ф. с местонахождение земл. Гр. Кърджали в ПИ 40909.19. 272, от БКТП 85А в ПИ 40909.20.110 през ПИ 40909.19.162 иПИ 40909.19.60 по КККР на гр. Кърджали до ново електромерно табло на имотна граница“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “ Външно кабелно електрозахранване през ПИ 40909.116.183, ПИ 40909.116.181 и ПИ 40909.116.121 за нови жилищни сгради в ПИ 40909.116.405 и ПИ 40909.116.404 ж.к. „ Възрожденци ”, кв.116 на гр. Кърджали до ново електромерно табло на имотна граница“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “ Външно кабелно електрозахранване през ПИ 40909.111.17 за нова жилищна сграда в ПИ 40909.111.389 и ПИ 40909.111.390 ж.к. „ Възрожденци ” гр. Кърджали до ново електромерно табло на имотна граница“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “ Външно кабелно електрозахранване през ПИ 40909.119.258 и ПИ 40909.119.201 за нова жилищна сграда в ПИ 40909.119.245 ж.к. „ Студен кладенец ”, кв.123 гр. Кърджали до ново електромерно табло на имотна граница. “
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “ Външно кабелно електрозахранване през ПИ 40909.110.12 и ПИ 40909.110.17 за административно производствена сграда в ПИ 40909.110.327, кв.170 гр. Кърджали.
Приемане на нова Номенклатура и цени на основните услуги предлагани в ОП”Обредни дейности” към община Кърджали.
Приложение №1 към нова Номенклатура и цени на основните услуги предлагани в ОП "Обредни дейности".
Актуализиран график за заседанията на ПК през м. март 2022 г.
Предложение за одобряване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / за обект: ”Възникнал свлачищен участък в село Енчец, гребна база, Община Кърджали” в землището на с.Брош, общ.Кърджали.
Предложение за одобряване ПУП-ПР/ Подробен устройствен план - план за регулация / и ПУП-ПП/ Подробен устройствен план - парцеларен план / за укрепване на” Свлачище с регистрационен №KRZ 16.66603-02 с местонахождение кв.4, кв.6, кв.10 и кв.12 , с.Сипей и землището, общ. Кърджали ” с цел превенция и противодействие на свлачищните процеси в общ.Кърджали.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електро захранване през поземлени имоти 40909.106.625, 40909.106.469, 40909.106.186, 40909.106.445 и 40909.106.488 за нова жилищна сграда в поземлен имот 40909.106.677, кв.90, район Пазара, гр.Кърджали”.
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план с цел Право за прокарване на Ел и ВиК трасе до поземлен имот през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
Одобряване на изменение в Споразумение между кандидат и партньори за сътрудничество по интегриран проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” - Компонент 2 по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Приоритетна ос 3 на Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.

« Назад

 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign