Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни Архив

Докадни разгледани на сесията през м. май 2022 г.


График за заседанията на ПК през месец май 2022 год.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на Община Кърджали.
Определяне на представител на Община Кърджали в комисията за изработване на областна здравна карта.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Даване на съгласие за гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот – публична общинска собственост, представляващ „Дом за стари хора”, находящ се в кв.”Студен кладенец”, ул.”Детелина”№6, гр.Кърджали на Областен съвет на Български Червен Кръст – Кърджали.
Приемане на годишните отчети за 2021 година на Едноличните търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала.
Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2022 година, приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2021 г.
Приложение № 1 към докладна за приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2022 година, приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2021 г.
Приложение № 2 към докладна за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2022 година, приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2021 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот представляващ: Кабинет по дентална медицина, находящ се в сграда на Здравна служба с. Перперек, община Кърджали.
Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и Д.Н. за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с пл.сн. №552, кв.17 по ПУП на с. Резбарци, община Кърджали, с площ 73 кв.м, съставляващ част от УПИ ХIII-200,552, кв.17 по ПУП на с. Резбарци, община Кърджали, и определяне на пазарната му цена.
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІ-164, кв.27 по ПУП на с. Глухар, община Кърджали, с площ 550 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построените в него с отстъпено право на строеж жилищна сграда и стопанска постройка – Р.М. и определяне на пазарна цена на имота.
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХІІІ-2, кв.5 по ПУП на с. Глухар, община Кърджали, с площ 839 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построените в него с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда и масивен гараж – Ю.И. и определяне на пазарна цена на имотал
Даване на съгласие за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 40909.114.110 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, кв. ”Възрожденци-Прилепци”, с площ 500 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, на собственика на законно изградената с отстъпено право на строеж в него жилищна сграда на два етажа и призем с идентификатор 40909.114.110.1 и предназначение: жилищна сграда-еднофамилна по Кадастралната карта на гр. Кърджали – Р. Х. и определяне на пазарна цена на имотал
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХVІ-70, кв.10 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали, с площ 517 кв.м, отреден за жилищно строителство, на наследниците на Б.К., собственик на законно построената с отстъпено право на строеж жилищна сграда – Ф. И. и Ю.К. и определяне на пазарна цена на имотал
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІІ-общ., кв.9 по ПУП на с.Крайно село, община Кърджали, площ 610 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построена с отстъпено право на строеж жилищна сграда на един етаж и призем със застроена площ 91 кв.м и масивен гараж със застроена площ 18 кв.м – Е.М. и определяне на пазарна цена на имотал
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІХ-6., кв.3 по ПУП на с.Долно Зелениково, община Кърджали, с площ 707 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построената в него с отстъпено право на строеж едноетажна масивна жилищна сграда с частичен висок призем със застроена площ 107.30 кв.м и застроена площ на призема 38.40 кв.м- Б.К. и определяне на пазарна цена на имотал
Даване на съгласие за предоставяне под наем на части от имоти - публична общинска собственост.
Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2022 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване и промяна на статута от публична в частна общинска собственост на част от поземлен имот с идентификатор 55840.16.87 по КК и КР на с. Пепелище, Община Кърджали.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.112.413 в кв.123, ж.к.” Възрожденци” през имоти с идентификатори 40909.112. 305 и 40909.112.322 по КККР на гр.Кърджали.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване на градски хотел и ресторант в поземлен имот с идентификатор 40909.108.265 в кв.48 през имоти с идентификатори 40909.102.126, 40909.102.157 , 40909.102.97, 40909.102.124, 40909.108.34 и 40909.108.28 по КККР на гр.Кърджали.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.112.170 в кв.118, ж.к.” Възрожденци” през имоти с идентификатори 40909.112. 174 и 40909.112.167 по КККР на гр.Кърджали.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ за обект: “ Реконструкция на главни водопроводи на ВС ,,Боровица“ от ПСПВ,, Енчец“ до напорен резервоар 13000 м3 и до напорен резервоар 5000 м3“ през поземлени имоти с идентификатори 40909.5.35, 40909.5.12 и 40909.5.11 по КККР на гр. Кърджали.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ за обект: “ Реконструкция на главни водопроводи на ВС ,,Боровица“ от ПСПВ,, Енчец“ до напорен резервоар 13000 м3 и до напорен резервоар 5000 м3“ през поземлен имот с идентификатор 40909.116.358 по КККР на гр. Кърджали.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект:“ Външно електрозахранване през ПИ 40909.116.183, ПИ 40909.116.181, ПИ 40909.116.121, за нови жилищни сгради в ПИ 40909.116.405 и ПИ 40909.116.404, ж.к. ,,Възрожденци“, кв. 116, гр. Кърджали“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект:“ Външно кабелно електрозахранванена ,, Жилищна сграда“, с местонахождение гр. Кърджали, имот: № 40909.111.487, преминавайки през ПИ 40909.111.401 и ПИ 40909.111.250 до ново електромерно табло на фасадата на сградата“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на О. Ю. с местонахождение гр. Кърджали ПИ 40909.19.138 местност ,, Плачи мост“, преминавайки през ПИ 40909.19.162 до ново електромерно табло на имотна граница“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на С. Ш. с местонахождение гр. Кърджали, кв. ,, Байкал“, ул. ,, Плачи мост“ ПИ 40909.103.418, преминавайки през ПИ 40909.103.298, ПИ 40909.19.162 и ПИ 40909.19.161 до ново електромерно табло на имотна граница“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект:“ Външно кабелно електрозахранване на многофамилна жилищна сграда с местонахождение гр. Кърджали, имот № 40909.102.248, преминавайки през ПИ 40909.102.126, ПИ 40909.102.97 и ПИ 40909.102.119 до ново електромерно табло на фасадата на сградата, находяща се: УПИ /ПИ/ ул. ,, Девети май“, поземлен имот парцел IX- 120,121, квартал 23, гр. Кърджали“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект:“ Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с търговски обект, огради и подпорна стена, с местонахождение гр. Кърджали, имот № 40909.103.209, преминавайки през ПИ 409909.109.20 и ПИ 40909.109.1 до ново електромерно табло на фасадата на сградата“, находящ се в: УПИ/ ПИ/ ул.,,Ген. Владимир Стойчев“, пл.сн.№787, квартал 195, парцел УПИ IV.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект:“ Външно електрозахранване през ПИ 40909.125.34, ПИ 40909.125.19 и ПИ 40909.125.14 за нова жилищна сграда с гаражи, автомивка и сервиз в ПИ 40909.125.16, комплекс ,, Техникуми“, кв. 26, гр. Кърджали“.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на Община Кърджали.
Актуализиран график за заседанията на ПК през месец май 2022 г.
Разрешение за изработване на изменение на ПУП – ПРЗ и ПУР / подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план за улична регулация/ на УПИ I отреден за жилищен комплекс включващ имоти с идентификатори 40909.118.180 и 40909.118.174 в кв.105 по плана на гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 и чл.22, ал.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Утвърждаване на списъка на автобусни линии за обслужване на децата и учениците от детските градини и училищата на територията на Община Кърджали за учебната 2022/2023 година.
Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2022 г.
Докладна от Дирекция "Социално подпомагане" гр. Кърджали
Приложение №1-ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2022 г.
Определяне на представител на Община Кърджали в комисията за изработване на областна аптечна карта.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.

« Назад

 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign