Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Наредби

Наредби на Общински съвет - Кърджали


Наредба за управление и реда за ползване на гробищните паркове в град Кърджали и кметствата на Община Кърджали
Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община кърджали
Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в Община Кърджали
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кърджали и издаване на сертификати клас В
Наредба за опазване на околната среда
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Кърджали
Наредба за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали
Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали
Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Община Кърджали
Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Кърджали
Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията за безстопансвените кучета на територията на Община Кърджали
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от ІV до VІ категория или части от тях на територията на община Кърджали
Наредба за провеждане на обществени консултации
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали
Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кърджали
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община Кърджали
Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на община Кърджали
Наредба за символите на община Кърджали
Наредба за специфичните изисквания към облика на градската среда на територията на град Кърджали
Наредба за управление на местните пътища в Община Кърджали
Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кърджали
Наредба за упражняване правата на собственост на община кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи ва училищата на територията на община Кърджали
Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали
Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища
Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на община Кърджали
Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен и/или краткосрочен дълг от община Кърджали
Наредба за условията и реда за сътавяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кърджали
 


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign