Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


График за заседанията на ПК през м. септември 2023 г.
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на А. Х. с признато право на обезщетяване със земеделска земя в землищата на с.Сватбаре и с.Гняздово, община Кърджали.
Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на К.Т. с признато право на обезщетяване със земя в землище гр. Кърджали.
Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на С.Ш. с признато право на собственост в землище с. Рани лист, община Кърджали.
Изменение и допълнение на Решение № 169 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Кърджали, проведено на 20.07.2023 г.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план и право на прокарване на Ел и ВиК трасета на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: ,, ПУП-ПП за външно Ел и ВиК захранване на сграда в новообразуван имот №412, кадастрален район 501, по плана на нообразуваните имоти на местност, землище на с.Петлино, ЗЗП 28, преминавайки през поземлени имоти с идентификатори 56054.15.36 и 56054.16.6 по КККР на с. Петлино, общ. Кърджали“.
Изменение на Решение №183 от 05.09.2023г. на Общински съвет Кърджали , във връзка с утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2023/ 2024 година.
Приложение № 1 към предложение за изменение на Решение №183 от 05.09.2023 г. на Общински съвет Кърджали , във връзка с утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2023/ 2024 година.
Изменение на Решение № 164 от 20.07.2023 г за създаване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания” в Община Кърджали като държавно делегирана дейност, считано от 01.10.2023 г.
Изменение на Решение №165 от 20.07.2023г. на Общински съвет-Кърджали.
Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ на УПИ II-5587 в кв. 126 по плана на ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали за (ПИ с идентификатор 40909.112.343 по КККР на гр. Кърджали) на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Подмяна на съществуваща кабелна линия средно напрежение извод Бяло море Веселчане между ТП 19 съд и ТП 20 пожарна, преминаваща през ПИ 40909.118.221, ПИ 40909.118.67, ПИ 40909.110.286 и ПИ 40909.110.175, находяща се в гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали.“
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер, с местонахождение гр. Кърджали, ул.,, Деде агач“ №9 имот: №40909.110.333, преминавайки през ПИ 40909.110.250 и ПИ 40909.110.333 до ново електромерно табло на фасадата на сградата.“
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване през ПИ 40909.110.175 и ПИ 40909.110.160 за нова жилищна сграда в ПИ 40909.110.334 гр. Кърджали, ул. ,,Тодор Каблешков“ №22. “
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на обслужваща сграда в ПИ 40909.116.333 през поземлен имот с идентификатор 40909.115.56, 40909.115.48, 40909.116.145, 40909.116.320 и ПИ 40909.116.340 до ново електромерно табло на имотна граница.“
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда в кадастрален район 27 имот 1653, преминавайки през имот 1307, поземлен имот с идентификатор ПИ 40909.114.243 и ПИ 40909.114.528 до ново електромерно табло на имотна граница.“
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда в ПИ 15268.18.282, преминавайки през с. Гняздово ПИ 15268.888.9901, ПИ 15268.18.144, ПИ 15268.17.6 и ПИ 15268.17.4 до достигане на ново електромерно табло на имотна граница.“
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на територията на Община Кърджали от с. Перперек до с. Кокиче“, съгласно заявление с Вх.№АС-КП-33/01.08.2023г. от „МИ 55” ООД и Протокол № 12, Решение № 22 от 16.08.2023г. от „Експертен съвет по устройство на територията” при Община Кърджали.
Предложение за поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение №216 от Протокол №9 от заседание на Общински съвет - Кърджали, проведено на 05.09.2023г. за одобряване на заданието и разрешава изработването на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ на УПИ ХXV в кв. 151 по плана на СГЧ гр. Кърджали (ПИ с идентификатор 40909.106.611 по КККР на гр. Кърджали).
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали за мандат 2019 – 2023 г. и Приложение № 1.
Даване на съгласие за участие на Община Кърджали като партньор в Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали като водещ партньор в Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
 
АРХИВ на докладни »


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign