Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


График за заседанията на ПК през месец март 2023 г.
Гласуване в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
: Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали с проектно предложение за финансиране от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
Даване съгласие за промяна собствеността на път III-5073 (Мургово – Горна Крепост) – Археологически комплекс „Перперикон” от км 0+000 до км 1+200, от публично държавна в публично общинска собственост.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 116а по плана на град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Даване на съгласие за кандидатстване с проектни предложения по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
Даване на съгласие за участие на Община Кърджали като партньор в проектно предложение по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ Х в кв. 152 по плана на ж.к. ,,Възрожденци“ град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 40909.119.269 по плана на кв. ,,Студен кладенец„ град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Анализ
Предложение.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Изместване на ВЛНН изв.1, от КРШ Сердика, ТП-131 в участъка между ст.3 и ст.4, преминаваща през ПИ 40909.114.521, кв. ,,Възрожденци“, собственост на В. К., гр. Кърджали.“
 
АРХИВ на докладни »


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign