Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и определяне на пазарните цени на общински поземлени имоти, представляващи придаваеми части към УПИ ІХ-916, кв.23 по одобрения ПУП на кв.„Възрожденци”- ІІІ ч
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
Отмяна на Решение № 153 от Протокол № 8/26.07.2018 г. на Общински съвет Кърджали.
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение за спортни дейности/физкултурен салон/, находящо се в сградата на закритото ОУ”Г.Бенковски”, ул.”Републиканска” №46, гр.Кърджали
Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири – общинска собственост.
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Стойчо Илиев Пашалиев, Тонка Стефанова Пашалиева, Мария Петрова Козарева и Стефан Петров Пашалиев, наследници на Марийка Андреева Пашалиева, чрез продажба на общински 469/791идеал
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Бейсим Мустафов Мюмюнов с признато право на собственост в землище с. Солище, община Кърджали
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Ибрям Халилов Ибрямов с признато право на собственост в землище гр. Кърджали, община Кърджали
Приемане на нова Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища на Община Кърджали
Даване на съгласие за отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения – публична общинска собственост, на лицензирани спортни организации или спортни клубове. Определяне на изискванията към участниците и задълженията на наемателите на спортни обекти
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Мелек Алиосман Бекир, чрез продажба на общински 1516,58/1639,78 идеални части от УПИ ІI-95, кв.18 по ПУП на с. Мъдрец, община Кърджали, целият с площ 1639,78 кв.м и определяне на
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Ердинч Емин Хайрула, чрез продажба на общински 1060/1275 идеални части от съсобствен застроен УПИ I, кв.4а по ПУП на с. Охлювец, община Кърджали, отреден за магазин , ресторант,
Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и Стоян Иванов Налбантов и Христина Георгиева Налбантова за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 40909.109.287 и общински
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІ - 148, кв.13 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали на собственика на законно построената сграда – Джемал Аптилязим Идриз и определяне на пазарна цена на имота
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІV, кв.1 по Частична регулация на с.Скърбино, община Кърджали на собствениците на законно построени сгради – Хашим Али Хазъм и Зехра Мехмед Хазъм и определяне на пазарна цена на имота
: Утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2018/ 2019 година
Доклад за изпълнението на Бюджета на Община Кърджали и сметките от отчетни групи ”СЕС” към 31.12. 2017 година
Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия за дете сирак.
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на Бюджета на Община Кърджали и сметките от отчетни групи ”СЕС” за първо полугодие на 2018 година
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Упълномощаване на Кмета на Община Кърджали за издаване на Запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане – Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещ
Опрощаване на задължение
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз за 2017 г. на Община Кърджали
Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-1.021-0002-С01, проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, финансиран по процедура BG016RFOP001-1.021 «Изпълнение на
Даване на съгласие за провеждане на обществено обсъждане за проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Кърджали
Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството
Проект на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с №40909.8.28 и право за прокарване на съоръжения през път с №40909.8.21 попадащи в землището на гр.Кър
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на заданиe за изработване на подробни устройствени планове на част от неурегулиран поземлен имот с №41085.502.271 попадащ в землището на с.Кьосево, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1
Оптимизиране на мрежата от предучилищни заведения в Община Кърджали за учебната 2018/2019год
Приемане на Бизнес и инвестиционна програма на „Пазар на производителите-Кърджали”ЕАД за периода от месец юли 2018 г.до месец юни 2021 г.
БИЗНЕС ПЛАН И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец септември
Отпускане на еднократна материална помощ на семейства пострадали от пожар
за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за част от кв.„Студен Кладенец”, засягащо кв.107, 109, 109а, 122, 123 и 136 по плана на гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г
С П И С Ъ К на язовири, собственост на Община Кърджали, които ще бъдат прехвърлени на държавата по реда на §33 от ЗИД на Закона за водите
График за заседанията на ПК през месец септември 2018 г.
Избиране на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали за мандат 2019 – 2022 г
БИЗНЕС ПЛАН И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА на Пазар на производителите
 


2018 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали