Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


График за заседанията на ПК през месец юни 2019 г.
Отмяна на Решение № 58 от 28.02.2019 на Общински съвет -Кърджали и Даване на съгласие за издаване на запис на заповед от община Кърджали в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № РД 50-37 от 20.04.2018 г. по подмярка 19.4, на м
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електро захранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 4445.501.156”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУ
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електро захранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 4445.501.181”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУ
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на подробен устройствен план за УПИ XLIII с идентификатор 40909.111.440 отреден за жилищ
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с идентификатор 40909.14.50 попадащ в кадастралната карта на гр.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и ч
Избиране на управител на „Ученическо хранене“ ЕООД гр.Кърджали.
Процедура за контрол, проверка и приемане на инвестиции, извършени от оператора по ВиК като част от задължителните такива за 2018 година, поети при сключване на Договора с Асоцоация по ВиК – Кърджали.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с идентификатор 40909.27.542 попадащ в кадастралната карта на гр.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и
Даване на съгласие за учредяване на право на пристрояване за изграждане на стълбище към втори етаж в размер на 14,32 кв.м и право на надстрояване за изграждане на втори етаж в размер на 122,32 кв.м., съгласно одобрен архитектурен проект към съществуваща
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец юни 2019 г.
Оптимизиране мрежата от детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2019/2020 год.
Предложение за одобряване изменение на ОУП в частта на УПИ І-6456, кв.145а по плана на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали.
Отмяна на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кърджали, приета с Решение № 544/31.01.2007 г. от Протокол № 33 на Общински съвет- Кърджали и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кърджали
проекто наредба
График за заседанията на ПК през месец юни 2019 г. - АКТУАЛИЗИРАН
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2019 г.
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Фетие Мюмюн, чрез продажба на общински 133/341 идеални части от съсобствен УПИ ІІІ-271,560, кв.23 по ПУП на с.Резбарци, община Кърджали, съставляващи поземлен имот с пл.сн.№271 в
Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и Стефан Кирчев за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 40909.115.164 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, кв. „Възрожде
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Избиране на съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали, за мандат 2020– 2023 г.
Предложение за актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Кърджали
Оптимизиране мрежата от детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2019/2020 год.
Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по проект „Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., който се осъществява с фина
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ III-3811, кв.68 по ЗРП на кв. ”Гледка”, гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.127.59 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, ул. ”Димитър Маджаров” №6, с площ 522 кв.м и начин на трайно
: Предложение за актуализиране Списъка на защитени детски градини и училища на територията на Община Кърджали за 2019/ 2020 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Промяна на административното подчинение на изнесената група с целодневна форма на организация в с. Бойно , Община Кърджали
Завишаване броя на децата в общинските детски градини на територията на Община Кърджали за учебната 2019/2020 год.
Учредяване на сервитут/право на прокарване/ за водопровод, за нуждите на физически лица в имоти общинска собственост
Актуализация на плана на Бюджета за 2019година на Община Кърджали.
приложение бюджет
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019 г.
Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Никола Карабоюков с признато право на собственост в землище с. Прилепци, община. Кърджали
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Гюнгьор Дурмуш, чрез продажба на общински 129/629 идеални части от съсобствен поземлен имот с № 62445.18.197 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище
Изменение на Решение № 125 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 30.05.2019 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение №4, находящо се в сграда на бул.”Беломорски” №42А, гр. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение на I-ви ет. в сградата на съблекалните на открития плувен басейн в Спортен коплекс „Арпезос” , ул.”Републиканска” , гр. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение за търговска дейност и услуги, находящо се в бл.”Веселчани”, ул.”Първи май” №7,гр. Кърджали
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за част от кв.„Байкал”, засягащо кв.39, 43, 46 и 163 по плана на гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за територията на гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ
Помощ за възстановяване на къща пострадала от свлачище.
Предложение за одобряване окончателен проект на Общ устройствен план / ОУП / на община Кърджали.
Предложение за одобряване изменение на ОУП в частта на УПИ ХІV-6347 и УПИ-6519, кв.217 по плана на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали.
одобряване на: ПУП - ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / за Обект: Трасе на общински път, трасе за водопровод и канал в землищата на гр.Кърджали, с.Сипей и с.Повет. ПУП-ПЗ / Подробен устройствен план - план за застрояване / на част от по
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16M1OP002-3.012 - МИГ „Стамболово – Кърджали 54 "Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Стамболово – Кър
График за заседанията на ПК през месец юли 2019 г.
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХХІХ, кв.113 по ПУП на кв. ”Студен кладенец”, гр. Кърджали, отреден за жилищно строителство, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.284 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с площ 850 кв.м и
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец юли 2019 г.
Питане от г-н Г. Колев
Питане от г-н Р. Милев
 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали