Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


График за заседанията на ПК през м. април 2024 г.
Процедура за контрол, проверка и приемане на инвестиции, извършени от оператора по ВиК като част от задължителните такива за 2020 година, поети при сключване на Договора с Асоциация по ВиК – Кърджали.
Процедура за контрол, проверка и приемане на инвестиции, извършени от оператора по ВиК като част от задължителните такива за 2022 година, поети при сключване на Договора с Асоциация по ВиК – Кърджали.
Процедура за контрол, проверка и приемане на инвестиции, извършени от оператора по ВиК като част от задължителните такива за 2023 година, поети при сключване на Договора с Асоциация по ВиК – Кърджали.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изработване на Специализирана план схема към Подробен устройствен план-План регулация и застрояване на ж.к.“Възрожденци за елементите на техническата инфраструктура на ,,А1 България“ЕАД на гр.Кърджали за обект: “Изграждане на канални трасета на ,,А1 България“ЕАД в обхвата на територията на гр.Кърджали кв.Възрожденци“, и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ собственост на Община Кърджали.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ”Външно кабелно електро захранване на едноетажна сезонна постройка в поземлен имот №750, преминавайки през поземлени имоти № 735, № 9512, № 9514 и № 9516 до ново електро мерно табло пред поземлен имот №752 плана на новообразуваните имоти, кадастрален район 501 в з-ще с.Петлино, общ.Кърджали”.
Изменение на Решение № 29 от 28.02.2023 г. на Общински съвет – Кърджали.
Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2023 г.
Отчетни доклади читалища за 2023 г.
Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2024 година, приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2023 г.
Приложение № 1 към предложение за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2024 година, приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2023 г.
Приложение № 2 към предложение заПриемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2024 година, приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2023 г.
Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023 г.
Приложение № 1 към предложение за приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
Допълнение и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.
: Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване на тераса в размер на 6.08 кв.м на З.М. към собствения и апартамент № **, бул. ”********” № **, жил. блок № **, вх. *, ет.*, находящ се в общински застроен поземлен имот с идентификатор 40909.118.296 по Кадастралната карта на гр. Кърджали и определяне на пазарна цена за учредяване на право на пристрояване.
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІV-29, кв.3 по ПУП на с.Сипей, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно изградената в него с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на два етажа – Р.Е. и определяне на пазарна цена на имота.
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІV-ткзс, кв.5 по Частична регулация на с. Чифлик, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно изградената в него с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на един етаж – Т. М. и определяне на пазарна цена на имота.
Даване на съгласие за промяна на статута от частна общинска собственост в публична общинска собственост на части от поземлен имот с идентификатор 24445.501.275 по Кадастралната карта на с. Дъждино, община Кърджали.
Даване на съгласие за промяна на статута от публична общинска собственост в частна общинска собственост на части от имоти с идентификатори 24445.501.273 и 24445.501.274 по Кадастралната карта на с. Дъждино, община Кърджали.
Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост на Агенция по заетостта , гр. София за създаване на Клуб за активиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“2021-2027 г., проект BG05SFPR02-1.001-0002 „Започвам работа“- Компонент 1 „Активиране“.
Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на медицинска дейност.
Даване на съгласие за предоставяне под наем без търг или конкурс на Регионално управление „Южен централен регион” на „Български пощи ”ЕАД, гр. Пловдив.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2024 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
Отмяна на Решение № 72 от 16.02.2024 г. на Общински съвет –Кърджали, с което се дава съгласие Община Кърджали да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление” с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2/.
Отмяна на Решение № 71 от 16.02.2024 г. на Общински съвет –Кърджали, с което се дава съгласие за участие на Община Кърджали като водещ партньор по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/.
Осигуряване на финансова подкрепа в размер на 50 000 лв. за временно подпомагане дейността на СНЦ „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Определяне размера на основните възнаграждения на кметовете в община Кърджали.
Предложение за приемане на дарение в полза на Община Кърджали, представляващо проектни имоти с идентификатор 40909.108.306 и 40909.108.307 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали с цел прилагане на улична регулация на ул.“Републиканска“ от о.т. 540 до о.т.566 по ПУП на гр. Кърджали.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на основание чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал.1 и чл. 125 от ЗУТ за обект: „Изграждане на път за връзка на населените места с. Бялка и с. Панчево, общ. Кърджали” през поземлени имоти с идентификатори №07764.500.129, 07764.500.127, 07764.500.126, 07764.500.122, 07764.500.123, 07764.100.48, №07764.500.128, 07764.500.124, 07764.500.138, №07764.500.2, 55422.3.56, 55422.3.73, 55422.4.5, 55422.3.69, 55422.3.70, 55422.3.71, 55422.4.7, 55422.4.8, 55422.4.9, 55422.4.10, 55422.3.60, 55422.3.51, 55422.3.6, 55422.3.7, 55422.3.13, 55422.4.138, 55422.4.137, 55422.4.34, 55422.3.17, 55422.4.59, 55422.4.47, 55422.4.94, 55422.4.95, 55422.3.26, 55422.4.126, 55422.4.96, по КККР на общ. Кърджали.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на Община Кърджали.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортгната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали, мотиви, справка за постъпили предложения.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали, мотиви, справка за постъпили предложения.
Даване на съгласие за право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 15268.13.87 по Кадастралната карта на землище с. Гняздово – публична общинска собственост.
Актуализиран график за заседанията на ПК през м. април 2024 г.
Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Кърджали за мандат 2023 – 2027 год.
Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Кърджали.
Уведомление от Община Кърджали и писмо от Министерство на финансите.
 
АРХИВ на докладни »


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign