Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


График за заседанията на ПК през месец май 2022 год.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на Община Кърджали.
Определяне на представител на Община Кърджали в комисията за изработване на областна здравна карта.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Даване на съгласие за гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот – публична общинска собственост, представляващ „Дом за стари хора”, находящ се в кв.”Студен кладенец”, ул.”Детелина”№6, гр.Кърджали на Областен съвет на Български Червен Кръст – Кърджали.
Приемане на годишните отчети за 2021 година на Едноличните търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала.
Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2022 година, приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2021 г.
Приложение № 1 към докладна за приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2022 година, приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2021 г.
Приложение № 2 към докладна за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2022 година, приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2021 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот представляващ: Кабинет по дентална медицина, находящ се в сграда на Здравна служба с. Перперек, община Кърджали.
Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и Д.Н. за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с пл.сн. №552, кв.17 по ПУП на с. Резбарци, община Кърджали, с площ 73 кв.м, съставляващ част от УПИ ХIII-200,552, кв.17 по ПУП на с. Резбарци, община Кърджали, и определяне на пазарната му цена.
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІ-164, кв.27 по ПУП на с. Глухар, община Кърджали, с площ 550 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построените в него с отстъпено право на строеж жилищна сграда и стопанска постройка – Р.М. и определяне на пазарна цена на имота.
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХІІІ-2, кв.5 по ПУП на с. Глухар, община Кърджали, с площ 839 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построените в него с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда и масивен гараж – Ю.И. и определяне на пазарна цена на имотал
Даване на съгласие за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 40909.114.110 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, кв. ”Възрожденци-Прилепци”, с площ 500 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, на собственика на законно изградената с отстъпено право на строеж в него жилищна сграда на два етажа и призем с идентификатор 40909.114.110.1 и предназначение: жилищна сграда-еднофамилна по Кадастралната карта на гр. Кърджали – Р. Х. и определяне на пазарна цена на имотал
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХVІ-70, кв.10 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали, с площ 517 кв.м, отреден за жилищно строителство, на наследниците на Б.К., собственик на законно построената с отстъпено право на строеж жилищна сграда – Ф. И. и Ю.К. и определяне на пазарна цена на имотал
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІІ-общ., кв.9 по ПУП на с.Крайно село, община Кърджали, площ 610 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построена с отстъпено право на строеж жилищна сграда на един етаж и призем със застроена площ 91 кв.м и масивен гараж със застроена площ 18 кв.м – Е.М. и определяне на пазарна цена на имотал
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІХ-6., кв.3 по ПУП на с.Долно Зелениково, община Кърджали, с площ 707 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построената в него с отстъпено право на строеж едноетажна масивна жилищна сграда с частичен висок призем със застроена площ 107.30 кв.м и застроена площ на призема 38.40 кв.м- Б.К. и определяне на пазарна цена на имотал
Даване на съгласие за предоставяне под наем на части от имоти - публична общинска собственост.
Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2022 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване и промяна на статута от публична в частна общинска собственост на част от поземлен имот с идентификатор 55840.16.87 по КК и КР на с. Пепелище, Община Кърджали.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.112.413 в кв.123, ж.к.” Възрожденци” през имоти с идентификатори 40909.112. 305 и 40909.112.322 по КККР на гр.Кърджали.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване на градски хотел и ресторант в поземлен имот с идентификатор 40909.108.265 в кв.48 през имоти с идентификатори 40909.102.126, 40909.102.157 , 40909.102.97, 40909.102.124, 40909.108.34 и 40909.108.28 по КККР на гр.Кърджали.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.112.170 в кв.118, ж.к.” Възрожденци” през имоти с идентификатори 40909.112. 174 и 40909.112.167 по КККР на гр.Кърджали.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ за обект: “ Реконструкция на главни водопроводи на ВС ,,Боровица“ от ПСПВ,, Енчец“ до напорен резервоар 13000 м3 и до напорен резервоар 5000 м3“ през поземлени имоти с идентификатори 40909.5.35, 40909.5.12 и 40909.5.11 по КККР на гр. Кърджали.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ за обект: “ Реконструкция на главни водопроводи на ВС ,,Боровица“ от ПСПВ,, Енчец“ до напорен резервоар 13000 м3 и до напорен резервоар 5000 м3“ през поземлен имот с идентификатор 40909.116.358 по КККР на гр. Кърджали.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект:“ Външно електрозахранване през ПИ 40909.116.183, ПИ 40909.116.181, ПИ 40909.116.121, за нови жилищни сгради в ПИ 40909.116.405 и ПИ 40909.116.404, ж.к. ,,Възрожденци“, кв. 116, гр. Кърджали“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект:“ Външно кабелно електрозахранванена ,, Жилищна сграда“, с местонахождение гр. Кърджали, имот: № 40909.111.487, преминавайки през ПИ 40909.111.401 и ПИ 40909.111.250 до ново електромерно табло на фасадата на сградата“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на О. Ю. с местонахождение гр. Кърджали ПИ 40909.19.138 местност ,, Плачи мост“, преминавайки през ПИ 40909.19.162 до ново електромерно табло на имотна граница“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда на С. Ш. с местонахождение гр. Кърджали, кв. ,, Байкал“, ул. ,, Плачи мост“ ПИ 40909.103.418, преминавайки през ПИ 40909.103.298, ПИ 40909.19.162 и ПИ 40909.19.161 до ново електромерно табло на имотна граница“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект:“ Външно кабелно електрозахранване на многофамилна жилищна сграда с местонахождение гр. Кърджали, имот № 40909.102.248, преминавайки през ПИ 40909.102.126, ПИ 40909.102.97 и ПИ 40909.102.119 до ново електромерно табло на фасадата на сградата, находяща се: УПИ /ПИ/ ул. ,, Девети май“, поземлен имот парцел IX- 120,121, квартал 23, гр. Кърджали“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект:“ Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с търговски обект, огради и подпорна стена, с местонахождение гр. Кърджали, имот № 40909.103.209, преминавайки през ПИ 409909.109.20 и ПИ 40909.109.1 до ново електромерно табло на фасадата на сградата“, находящ се в: УПИ/ ПИ/ ул.,,Ген. Владимир Стойчев“, пл.сн.№787, квартал 195, парцел УПИ IV.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект:“ Външно електрозахранване през ПИ 40909.125.34, ПИ 40909.125.19 и ПИ 40909.125.14 за нова жилищна сграда с гаражи, автомивка и сервиз в ПИ 40909.125.16, комплекс ,, Техникуми“, кв. 26, гр. Кърджали“.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на Община Кърджали.
Актуализиран график за заседанията на ПК през месец май 2022 г.
Разрешение за изработване на изменение на ПУП – ПРЗ и ПУР / подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план за улична регулация/ на УПИ I отреден за жилищен комплекс включващ имоти с идентификатори 40909.118.180 и 40909.118.174 в кв.105 по плана на гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 и чл.22, ал.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Утвърждаване на списъка на автобусни линии за обслужване на децата и учениците от детските градини и училищата на територията на Община Кърджали за учебната 2022/2023 година.
Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2022 г.
Докладна от Дирекция "Социално подпомагане" гр. Кърджали
Приложение №1-ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2022 г.
Определяне на представител на Община Кърджали в комисията за изработване на областна аптечна карта.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 
АРХИВ на докладни »


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign