Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Кърджали.
Даване на съгласие за провеждане на обществено обсъждане за проектно предложение по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., кандидат
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Никола Карабоюков с признато право на обезщетение със земи в землище с. Прилепци, община Кърджали
Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Спиро Трингов с признато право на собственост в землище гр. Кърджали
Изменение на Решение №135 по Протокол №7 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 28.06.2018 г., във връзка с дадено съгласие за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в размер на 25 кв.м в полза на Църковното настоятелств
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VII-72, кв.39 по ПУП на кв. ”Веселчане”, гр.Кърджали, отреден за обществено обслужване, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.125.128 по Кадастралната карта на гр.Кърджали на собственика на законн
Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн. №262, кв.33 по ПУП на с. Бели пласт, община Кърджали, съставляващ придаваема част към УПИ III-234, кв.33, отреден за част от поземлен имот с пл.сн. №234, кв.33, собственост на Авни Байрам
Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн. №263, кв.33, ПУП на с. Бели пласт, община Кърджали, съставляващ придаваема част към УПИ II-234, кв.33, отреден за част от поземлен имот с пл.сн. №234, кв.33, собственост на Авни Байрам и оп
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІІІ – общ., кв.18 по ПУП на с.Седловина, община Кърджали на собствениците на законно построената в имота сграда – Сергей Ангелов и Айля Юсеин, и определяне на пазарна цена на имота
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ X-общ., кв.12 по ПУП на с.Горна крепост, община Кърджали на собственика на законно построената сграда – Албена Хъзър и определяне на пазарна цена на имота
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се в приземен етаж в сградата на кметство с. Чилик, общ. Кърджали
Утвърждаване на поднормативна подготвителна група в СУ ”Йордан Йовков” гр. Кърджали
Даване на съгласие за изземване на наносни отложения /инертни материали/ от речното корито на р. Върбица в землището на с. Глухар, с. Свобода и с. Летовник, общ. Кърджали, от поземлен имот № 15216.17.15 с площ 137,205 дка.
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план за имоти УПИ VI-60,61 и VII в кв.14 , УПИ I в кв.13 и отпадане на нереализирана улица от о.т.41 до о.т.12 по пла
Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и определяне на пазарните цени на общински поземлен имот, представляващ придаваема част към УПИ ІV-19, кв.9 по ПУП на с.Кобиляне, община Кърджали и части от п
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с №40909.7.37 попадащ в землището на гр.Кърджали, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал
актуализиран График за заседанията на ПК през месец ноември 2018 г.
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец ноември 2018 г.
Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, общинска собственост, включени в масивите за ползване по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Даване на съгласие за подписване на цесия за разсрочено плащане по договор № 10923-03 от 31.05.2014 г. и № 13416-03/ 24.06.2016 г.
ГРАФИК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА по Споразумение за разсрочено плащане
Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали
Питане от Божидар Стоянов – общински съветник от БСП Относно: Състоянието на услугата „Сметосъбиране“ на територията на град Кърджали и причините за нарастващите задължения към фирмата-изпълнител.
Питане от Радослав Иванов Милев, Общински Съветник, РБ Относно: Проект за изграждане на „Синя зона“ в гр. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване на срока за наемане на помещение от „Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД за дейността на Областен информационен център по проект, финансиран по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Оси
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Осигуряване функциониране на националната мрежа от 27 областни информационни центрове през периода 2019-2021 г." по Опера
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с №35403.11.116 попадащ в землището на с.Калинка, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с №555, кадастрален район 303, ЗЗП 5 по плана на новообразуваните имоти попадащ в землището на гр.Кърд
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с №556, кадастрален район 303, ЗЗП 5 по плана на новообразуваните имоти попадащ в землището на гр.Кърд
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за имот с идентификатор 40909.27.118 по кадастралната карта на гр.Кърджали, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 о
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за имот с идентификатор 83315.30.92 по кадастралната карта на с.Широко поле, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имот с идентификатор 66603.22.204 за обект: “Външно електро захранване на жилищна сграда изградена в имот с идентификатор
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имот с идентификатор 66603.20.29 за обект: “Външно електро захранване на двуфамилна жилищна сграда изградена в имот с иден
Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот представляващ – Помещение за търговска дейност на І – етаж в сградата на съблекалните на открития плувен басейн в спортен комплекс”Арпезос”, гр. Кърджали
Даване на съгласие за продажба на ? идеални части от застроен УПИ VІІІ-164, кв.20 по ПУП на кв. ”Горна Гледка”, град Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.128.243 по Кадастралната карта на гр. Кърджали на собственика на законно постр
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и Христо Стоянов Киряков за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 40909.109.289 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, нахо
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване с обща площ в размер на 127,50 кв.м за изграждане на автомивка и гараж в размер на 65,00 кв.м и кафетерия в размер на 62,50 кв.м, съгласно одобрен архитектурен проект, към двуетажна жили
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване в размер на 23,70 кв.м за изграждане на гараж по одобрен архитектурен проект на Тунджай Касимов Хасанов и Гюлюмсер Реджебова Емурлова в общински застроен УПИ ХV-общ., кв.1, по плана за
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 40909.107.172 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, ул. ”Оборище” на собственика на законно построената сграда – Семра Мюмюн Юсуф и определяне на пазарна цена на имота
Питане от Ст. Георгиев - общински съветник от РБ
Приемане на актуализация на Бизнес и инвестиционна програма на „Пазар на производителите-Кърджали"ЕАД във връзка с изпълнение на Решение №205/20.09.2018 гна Общински съвет- Кърджали
БИЗНЕС ПЛАН И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА на Пазар на производителите
Дарение на архитектурно-художествен макет на кулата на АК „Перперикон” на голяма община Измир, Република Турция
График за заседанията на ПК през месец декември 2018 г.
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец декември 2018 г.
Предложение за одобряване изменение на ОУП за част от кв.”Студен кладенец”, засягащо кв.107, кв.109, кв.109а, кв.122, кв.123 и кв.136 по плана на гр.Кърджали.
Избиране на Временна комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник на Община Кърджали.
График за заседанията на ПК през месец декември 2018 г. - актуализиран
Отмяна на Решение № 234 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 22.11.2018 г. Приемане на решение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Никола Димов Карабоюков с признато право на обезщет
 


2018 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали