Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


График за заседанията на ПК през месец август.
Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот представляващ: Търговско помещение на ул.“Марица“ №5, гр. Кърджали.
Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот представляващ: Помещение в битов комбинат с. Стремци, общ. Кърджали.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ V-13, кв.5 по ПУП на с.Пеньово, община Кърджали, с площ 640 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собствениците на законно построената в него с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на два етажа – Ш.С. и Н.С. и определяне на пазарна цена на имота.
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХІ, кв.2 по ПУП на Зона за краткотраен отдих „Енчец”, находяща се в землището на с. Брош, община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 06567.15.41 по Кадастралната карта на с.Брош, Зона за краткотраен отдих „Енчец”, с площ 277 кв.м и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, на Й. Д., собственик на законно построената в него с отстъпено право на строеж едноетажна сграда с идентификатор 06567.15.41.1 и определяне на пазарна цена на имота.
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІІ-253, кв.162 по ПУП на ЦГЧ на гр. Кърджали, отреден за жилищно строителство, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.108.253 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с площ 524 кв.м и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, на собственика на законно построената в него едноетажна жилищна сграда с отстъпено право на строеж с идентификатор 40909.108.253.1 и предназначение: жилищна сграда - еднофамилна по Кадастралната карта на гр. Кърджали – Е.Г. и определяне на пазарна цена на имота.
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІІІ-3, кв.8 по ПУП на с. Солище, община Кърджали, с площ 428 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собствениците на законно построената в него с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на един етаж с висок призем – С. Ю. и Б.М. и определяне на пазарна цена на имота.
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІІ-63, кв.9 по ПУП на с. Царевец, община Кърджали, с площ 570 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построената в него с отстъпено право на строеж едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 70 кв.м и мазе с площ 35 кв.м, собственост на Х. В. и определяне на пазарна цена на имота.
Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните им цени.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2022 г.
Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Г.П. с признато право на обезщетяване със земя в землище гр. Кърджали.
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на А.А. с признато право на собственост в землище с. Солище, община Кърджали.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
Предоставяне на строеж: ”Укрепване бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали” с подобекти: „Реконструкция канализация – дюкер”; „Реконструкция канализация – ляв бряг – Главен колектор VII – II-ра част”; „Участък циганско дере”; „Участък от въжен мост до ж.п. мост, подпорна стена ляв бряг по цялата дължина, подпорна стена десен бряг – над Кьош дере, подпорна стена десен бряг под Кьош дере, облицовъчни стени десен бряг – трите участъка и подобекти по бреговете на Кьош дере”; „Канализационна мрежа на град Кърджали – Гл. Колектор I”; „Реконструкция канализационна мрежа на гр. Кърджали – Главен колектор VII-III част”; „ВЛ 110 kV ВЕЦ „Кърджали” – П/СТ „Веселчане” (Енчец в района на укрепване на р. Арда гр. Кърджали; „Актуализация на работен проект на обект „Укрепване на бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали – долен яз на р. Арда, Сграда за общо управление”; „Долен яз на р. Арда към обект „Укрепване на бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали; „Контролно – измервателна систем
Предоставяне на строеж: ”Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Кърджали – ЛОТ1 и ЛОТ2” подобекти по ЛОТ 1: Реконструкция на ВВМ – връзка между Р 13000м3 и регулатор на налягане, ул. „Чернозубов”, ул. „Джебелска”, и ул. „Тракия” подобекти по ЛОТ 2; ул. „Ген. Владимир Стойчев”, ул. ”Беласица” и ул.”България”, гр. Кърджали, за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали.
Предоставяне на строеж: ”Подмяна на тласкател от помпена станция до напорен резервоар 120 м3, подмяна на довеждащ водопровод от НР120 м3 до с. Черешица и изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Черешица, община Кърджали, за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали.
Утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2022/ 2023 година.
Приложение № 1 към предложение за утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2022/ 2023 година.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2022г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “ Външно ел. захранване през ПИ 40909.106.488 за съществуващи търговски обекти в ПИ 40909.106.508.10 и ПИ 40909.106.508.9, район Пазара, гр. Кърджали“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “ Нов трафопост тип БКТП 20/0,4 Кv в ПИ 40909.106.698, кабели средно напрежение /КСН/ през ПИ 40909.110.1, ПИ 40909.106.498, ПИ 40909.106.698 и кабели ниско напрежение /КНН/ през ПИ 40909.106.698, ПИ 40909.106.498, ПИ 40909.106.500, ПИ 40909.106.670 и ПИ 40909.106.671 за нови електромерни табла за външно ел. захранване на нови жилищни сгради в ПИ 40909.106.669, ПИ 40909.106.670 и ПИ 40909.106.671, кв. 245, гр. Кърджали“.
Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “ Външно ел. захранване през ПИ 40909.115.106, ПИ 40909.115.22, ПИ 40909.114.529, ПИ 40909.114.530, ПИ 40909.114.534, ПИ 40909.114.538 и ПИ 40909.114.539 за нова жилищна сграда в ПИ 40909.114.539, ж.к. ,, Възрожденци“, кв. 268, гр. Кърджали“.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 
АРХИВ на докладни »


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign