Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


График на ПК за месец април 2021г.
Приемане на отчета на Местната комисия за борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 год.
Отчет за дейността на комисията през 2020 година
Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г.
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 година
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2021 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VII -177, кв.18 по ПУП на с. Жинзифово, община Кърджали, на собственика на законно построената жилищна сграда – Г. М. и определяне на пазарна цена на имота
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VII-общ., кв.18 по ПУП на с. Седловина, община Кърджали, на собственика на законно построената жилищна сграда – А. Н. и определяне на пазарна цена на имота
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Б. Ю., чрез продажба на общински 96/526 идеални части от съсобствен УПИ ХV-670,671, кв.194 по ПУП на кв. ”Възрожденци”- II част, гр. Кърджали, отреден за жилищно строителство, съставляващи имот с идентификатор 40909.114.670 по Кадастралната карта на гр. Кърджали и определяне на пазарна цена на общинската част от имота
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, общинска собственост, включени в масивите за ползване по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Приложение 1 полски пътища
Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Ю. Й. с признато право на собственост в землище с. Македонци, община Кърджали
Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност
Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
Даване на съгласие за продажба на Ателие №* за индивидуална творческа дейност, находящо се в жил.блок №*, вх.»*», ет.*, кв.»***********» гр.******** по административен ред на наемателя и определяне на пазарната цена
Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2020 година и приемане на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2021 година
Приложение 1 - Отчет план програма - Спортен календар
Приложение 2 план програма - Спортен календар
Проект - Спортен календар
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Възлагане на услугата патронажна грижа по проект „Патронажна грижа + в Община Кърджали”, административен договор № BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 10.03.2021 г., процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.
Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от кмета на община Кърджали в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансовото плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със Споразумение № РД 50-37 от 20.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Стамболово и Кърджали по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ /НОИР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“/ОПОС 2014 – 2020 г./и СНЦ „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ /МИГ Стамболово-Кърджали 54/
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: ” Газоснабдяване на Община Кърджали ”, подобект ” Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр.Кърджали, преминаващ през землищата на гр.Кърджали, с.Дъждино, с.Седловина, с.Пепелище и с.Глухар, общ.Кърджали.”
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ IV-6504 с идентификатор 40909.116.160 и УПИ V-6503 с идентификатор 40909.116.158 в кв.214 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, включващо одобряване на задания за измененията им в частта на УПИ X с идентификатор 40909.119.267 в кв.107 по плана на кв.„Студен кладенец“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ II-5596 с идентификатор 40909.112.107 и УПИ III с идентификатор 40909.112.114 в кв.108 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2020 г.
Отчети - Читалища
Приемане на отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали За 2020 г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2021 г.
Приложение 1 - Отчет - Културен календар
Приложение 2 - Културен календар
Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2020 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2021 г.
Приложение 1 Отчет - туризъм
Приложение 2 - Програма туризъм
Отменяне на чл. 14, ал.1 и ал.6, чл. 15, чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Кърджали, приета с Решение №21/23.04.1992 г. на Общински съвет и приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кърджали.
Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
 
АРХИВ на докладни »


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign