Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


График за заседанията на ПК през месец ноември 2022 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2022 г.
Даване на съгласие за право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 40909.14.63 по Кадастралната карта на землище гр. Кърджали – публична общинска собственост.
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 66740.17.16 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Скалище, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства.
Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот представляващ: Помещение на първи етаж в сградата на бивше училище с. Чеганци, общ. Кърджали.
Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот представляващ: Помещения на първи етаж в сградата на бивше училище с. Бленика, общ. Кърджали.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
Предварителна оценка на въздействието на проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
П Р О Е К Т НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ.
Отмяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали, приет с Решение № 242, Протокол 16 от 28.04.2005 г. на Общински съвет - Кърджали.
Изменение на решение № 234 прието с Протокол № 10 на Общински съвет – Кърджали от 29.12.2021 г. за кандидатстване за кредит пред фонд ФЛАГ за финансиране на допустими дейности по проект„Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-1.021-0003-С01, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.111.80 в кв.99, ж.к.” Възрожденци”, гр.Кърджали преминавайки през имоти с идентификатори 40909.111.106 и 40909.111.65.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана план-схема и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Оптично кабелно захранване на Виваком България/ БТК/ ЕАД до завод ,, Кяшиф“ в Източна индустриална зона- гр. Кърджали“.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана план-схема и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на масивна жилищна сграда в ПИ 963, кадастрален район 27 през ПИ 40909.27.46, ПИ 40909.27.1008, ПИ 40909.27.938 до ново електромерно табло на имотна граница“.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана план-схема и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Изместване на кабел ниско напрежение от ТП- 137 към К-КА бл.104А, връзка между К-КА бл.104А и К-КА бл.104Б и кабел средно напрежение изв. Въжена от ТП-136 към ТП-137, преминаващ през ПИ с идентификатор 40909.111.440 по КККР на град Кърджали“.
Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
Приемане на „Актуализирана Програма за управление качеството на атмосферния въздух (КАВ) в община Кърджали по показател фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с период на действие 2021-2025г.“
Програма и приложения към докладната.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрическо захранване на ,,Посетителски и изложбен център“ Перперикон.
Предложение за одобряване изменението на Общ устройствен план на гр.Кърджали в частта за УПИ VІІ-86 и УПИ VІІІ-85 в кв.92 и УПИ І-87 и УПИ ІІ-88 в кв.106, Парк ” Арпезос - ЮГ ”.
Вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България, поради възникнал временен касов разрив по бюджета на община Кърджали.
 
АРХИВ на докладни »


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign