Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


Отмяна на Решение№58 по Протокол №2 от заседание на Общински съвет –Кърджали, проведено на 27.02.2018г. и приемане на ново решение за даване на съгласие за промяна статута на части от имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост ПИ
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец април
График за заседанията на ПК през месец април 2018 г.
Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”, определяне на мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 24 Април 2018г.
Даване на съгласие за заустване на атмосферни води в повърхностен воден обект, публична общинска собственост- дере с идентификатор 40909.122.39
Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0047-C01, проект “Заедно в подкрепа на децата на Кърджали”, финансиран по процедура BG16RFOP001-5.001 «Подкрепа за деинститу
Даване на съгласие за предоставяне под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: Помещение за масаж с полезна площ 15,00 кв.м., находящ се в сградата на Закрит плувен басейн, гр.Кърджали
Даване на съгласие за предоставяне под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: Помещение – Витаминен бар с полезна площ 66,00 кв.м., находящ се в сградата на Закрит плувен басейн, гр.Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Мост, общ. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Бойно, общ. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ - Лекарски кабинет в Здравна служба с. Опълченско, общ. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещения, находящи се в сградата на Битов комбинат с. Стремци, общ. Кърджали
Приемане на Отчет за изпълнението на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2017 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2018 г.
Приемане на отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2017 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии за деца сираци.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и Подробен устройствен план – план схема за външно електро захранване, преминаващо през имоти с идентификатори 40909.126.12, 40909.126.81 и 40909.126.52 за обект: “Външно е
Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги през 2017г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г., към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кърджали 2016-2020 г.
Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2017 г.
Изменение и допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Кърджали
Проект за изменение и допълнение на Правилника за удостояване със званието ,,почетен гражданин на община Кърджали,, и за награждаване с морални и материални награди.
Приемане на отчет за изпълнение на задълженията на Община Кърджали към изпълнителите на услугите по събиране, извозване, обезвреждане на твърдите битови отпадъци и дейностите по поддържане на чистотата на обществените места
Даване на съгласие за сключване на Споразумение между „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“АД и ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
Изменение и допълнение на т.ІІ от Решение №249, по Протокол №11 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 15.12.2014 г.
График за заседанията на ПК през месец април 2018 г.
Определяне на част от имот публична общинска собственост, находящ се в сградата на бивш Градски съвет ул.”Отец Паисий” №3, гр.Кърджали, за специализирано помещение за щадящо изслушване на деца, свидетели и/ или жертви на престъпление ( т.нар.”синя ста
 


2018 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign