Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


График за заседанията на ПК прем м. февруари 2024 г.
Одобряване на годишен отчет за 2023 г. за изпълнението на включените проекти в Плана за действие за общинските концесии в Община Кърджали за 2021-2027 г. и на концесионните договори.
Приложение № 1 към предложение за одобряване на годишен отчет за 2023 г. за изпълнението на включените проекти в Плана за действие за общинските концесии в Община Кърджали за 2021-2027 г. и на концесионните договори.
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2024 г.
Приложение № 1 към предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2024 г.
Приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2024 г.
Приложение № 1 към предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2024 г.
Приемане на списък на спортни обекти – общинска собственост, за управление и разпореждане за 2024 г.
Приложение № 1 към предложение за приемане на списък на спортни обекти – общинска собственост, за управление и разпореждане за 2024 г.
Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти - публична общинска собственост.
Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност.
Даване на съгласие за предоставяне на имоти – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Народно читалище „Прогрес 1956” с. Жинзифово, община Кърджали и Народно читалище „Родопски Фар 1938”, гр. Кърджали.
Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост на Общинско предприятие „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“, гр. Кърджали.
Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2023 година и приемане на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2024 година.
Приложения към докладна за приемане на Отчет за изпълнението на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2023 година и приемане на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2024 година.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали през 2023 година и план за дейността на Съвета през 2024 година.
Приложение № 1 - Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали през 2023 година.
Участие в извънредно общо събрание на съдружниците на „В и К – Кърджали”, насрочено за 27 февруари 2024 г.
Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Специализирана план схема за обект: ” Външно кабелно електро захранване на обслужваща сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.116.333, преминавайки през имоти с идентификатори 40909.115.56, 40909.115.48, 40909.116.145, 40909.116.320 и 40909.116.340 до ново ел.табло на имотна граница, кв.227, ж.к.” Възрожденци”, гр.Кърджали”.
Разрешениe за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлен имот през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
Даване на съгласие за участие на Община Кърджали като водещ партньор по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“.
Даване на съгласие за кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление” с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2/.
Приложение № 2 - план за дейността на Съвета през 2024 година.
Приемане на отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали за 2023 г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2024 г.
Приложение № 1 - Отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали за 2023 г.
Приложение № 2 - Културен календар на Община Кърджали за 2024 г.
Даване на съгласие за реализиране на проект и включване в местно партньорство по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури” на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021 - 2027 г.
Обсъждане и приемане на бюджета за 2024 година на Община Кърджали
Приложения към докладна записка за обсъждане и приемане на бюджета за 2024 година на Община Кърджали.
 
АРХИВ на докладни »


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign