Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


График за заседанията на ПК през месец март 2019 г.
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2018 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2019 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019 г.
отчет МК за борба срещу противоществени прояви
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се в ж.к.”Възрожденци”, бл.2, ет.1, гр.Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Лека обемна конструкция, находяща се в ж.к.”Възрожденци”, срещу магазин „Зорница”, гр.Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се в кв.”Студен кладенец”, бл.”Славей-3”, ет.1, гр.Кърджали
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 29407.14.3 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Жинзифово, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 35540.23.52 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Калоянци, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на кв.19 и кв.21 по плана на с.Зелениково, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 във връзка с па
Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение №3, находящо се в сграда на бул.”Беломорски” №42А, гр. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Кабинет по дентална медицина, находящ се в сградата на Здравна служба с. Широко поле, община Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се на І-ви етаж в сградата на Здравна служба в кв. Гледка, гр. Кърджали
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се на І-ви етаж в сградата на Здравна служба в с. Костино, общ. Кърджали
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХV, кв.145 по ПУП на кв. ”Възрожденци”, гр. Кърджали, отреден за обществено обслужваща дейност, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.112.403 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с площ 1 221 кв
Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Салиха Ахмед, чрез продажба на 1/2 идеални части от общински застроен УПИ І-76, кв.18 по ПУП на с.Долно Зелениково, община Кърджали, целият с площ 782 кв.м и определяне на паза
Предложение за одобряване ПУП - ПП и ПЗ / Подробен устройствен план - парцеларен план и план за застрояване / за възникнали свлачищни процеси в част от кв.4, кв.6, кв.10, кв12, с.Сипей, поземлени имоти 20.2, 20.3, 20.57, 20.60 и 20.63 в землище с.Сипей,
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец март 2019 г.
Питане от Г. Колев - общински съветник от ПП"ГЕРБ", относно: изграждане на велоалеи в гр.Кърджали
Питане от Р. Милев - общински съветник от ПП"РБ", относно: Мерки за безопасността на жителите на Кърджали при увеличаващия се трафик към Гърция
Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали” на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД-гр.Кърджали и определяне на мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 25 март 2019 г.
Актуализиран График за заседанията на ПК през месец март 2019 г.
откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Кърджали
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали, за мандат 2020 – 2023 г
Даване на съгласие за промяна на статута на имот с проектен идентификатор 40909.117.187 по Кадастралната карта на гр. Кърджали от публична общинска собственост в частна общинска собственост и прехвърлянето му в собственост на Министерство на младежта и с
 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали