Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Кърджали.
Даване на съгласие за провеждане на обществено обсъждане за проектно предложение по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., кандидат
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Никола Карабоюков с признато право на обезщетение със земи в землище с. Прилепци, община Кърджали
Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Спиро Трингов с признато право на собственост в землище гр. Кърджали
Изменение на Решение №135 по Протокол №7 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 28.06.2018 г., във връзка с дадено съгласие за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в размер на 25 кв.м в полза на Църковното настоятелств
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VII-72, кв.39 по ПУП на кв. ”Веселчане”, гр.Кърджали, отреден за обществено обслужване, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.125.128 по Кадастралната карта на гр.Кърджали на собственика на законн
Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн. №262, кв.33 по ПУП на с. Бели пласт, община Кърджали, съставляващ придаваема част към УПИ III-234, кв.33, отреден за част от поземлен имот с пл.сн. №234, кв.33, собственост на Авни Байрам
Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн. №263, кв.33, ПУП на с. Бели пласт, община Кърджали, съставляващ придаваема част към УПИ II-234, кв.33, отреден за част от поземлен имот с пл.сн. №234, кв.33, собственост на Авни Байрам и оп
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІІІ – общ., кв.18 по ПУП на с.Седловина, община Кърджали на собствениците на законно построената в имота сграда – Сергей Ангелов и Айля Юсеин, и определяне на пазарна цена на имота
Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ X-общ., кв.12 по ПУП на с.Горна крепост, община Кърджали на собственика на законно построената сграда – Албена Хъзър и определяне на пазарна цена на имота
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се в приземен етаж в сградата на кметство с. Чилик, общ. Кърджали
Утвърждаване на поднормативна подготвителна група в СУ ”Йордан Йовков” гр. Кърджали
Даване на съгласие за изземване на наносни отложения /инертни материали/ от речното корито на р. Върбица в землището на с. Глухар, с. Свобода и с. Летовник, общ. Кърджали, от поземлен имот № 15216.17.15 с площ 137,205 дка.
Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали
Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
ПИТАНЕ
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план за имоти УПИ VI-60,61 и VII в кв.14 , УПИ I в кв.13 и отпадане на нереализирана улица от о.т.41 до о.т.12 по пла
Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и определяне на пазарните цени на общински поземлен имот, представляващ придаваема част към УПИ ІV-19, кв.9 по ПУП на с.Кобиляне, община Кърджали и части от п
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с №40909.7.37 попадащ в землището на гр.Кърджали, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал
Даване на съгласие за подписване на цесия за разсрочено плащане по договор № 10923-03 от 31.05.2014 г.
актуализиран График за заседанията на ПК през месец ноември 2018 г.
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец ноември 2018 г.
Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, общинска собственост, включени в масивите за ползване по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
 


2018 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали