Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Състав на Общински съвет

Общински съвет - Кърджали мандат 2003-2007


Общински съветник Партийна група Участие в комисия Контакти
1.

Сейфи Неджиб

ДПС

Председател на ОбС

0888/ 318636 сл. 61524

2.

Бахар Палова

ДПС

ПКИП, Председател

0888/ 202469 сл. 62943

3.

Евгения Павлова

ДПС

ПКУТЕ, Председател

0897/ 433690

4.

Хакиф Емин

ДПС

ПКЗОР и ПКУТЕ

0889 /801254

5. Ехлиман Чобан ДПС ПКТК и ПКМДСТ 0899/ 892320 сл. 60097
6. Елван Гюркаш ДПС ПКБФ, Председател 0888/ 226389 сл. 66301
7.

Гюндюз Халил

ДПС

ПКОКВ и ЗСД

сл. 03622/ 325

8.

Несрин Шабан

ДПС

ПКОКВ и ЗСД

0897/ 979253

9.

Адлен Шевкед

ДПС

ПКЗСД, Председател

0887/ 835778 сл. 62052

10.

Христо Найденов

ДПС

ПКБФ и ПКЗОР

0889/ 301619

11.

Юксел Халим

ДПС

ПКБФ и ПКИП

0887/ 758834 сл. 62697

12.

Адем Мехмед

ДПС

ПКТК, Председател

0888/ 519328 сл.63200

13.

Фаик Мехмед

ДПС

ПКИП и ПКУТЕ

0899/ 161051 сл. 64622

14.

Харун Бекир

ДПС

ПКОКВ и ПКЗОР

0886/ 857806 сл. 60427

15.

Мюмюн Юсуф

ДПС

ПКОКВ и ПКЗОР

сл. 03631/ 2119 и 2354

16.

Ердуван Назиф

ДПС

ПКБФ и ПКМДСТ

0887/ 394256

17.

Ниязи Вели

ДПС

ПКУТЕ и ПКТК

0889/ 620200

18.

Осман Камбер

ДПС

ПКТК и ПКМДСТ

0888/ 680650

19.

Рамадан Мустафа

ДПС

ПКБФ и ПКМДСТ

0896/ 709338 сл.61617

20.

Аптула Ахмед

ДПС

ПКЗОР и ПКЗСД

03622/ 208

21.

Рюстем Рюстемов

ДПС

ПКИП и ПКУТЕ

0887/ 934500 сл.62515

22.

Мария Николова

ДПС

ПКОКВ и ПКЗСД

0898/ 707644

23.

Севдие Риза

ДПС

ПКЗСД и ПКОКВ

0886/ 735568 сл.61606

24.

Мустафа Шабан

ДПС

ПКТК и ПКЗОР

0887/ 927150 сл.38183

25.

Гюлнар Каледжи

ДПС

ПКИП и ПКБФ

0889/ 918673 сл.61652

26.

Хасан Мюмюн

ДПС

ПКУТЕ и ПКТК

0886/ 429409

27.

Ваня Василева

ДПС

ПКЗСД и ПКМДСТ

0886/ 456383 сл.03626/ 380

28.

Николай Радев

ДПС

ПКМДСТ и ПКЗСД

0888/ 105776

29.

Милко Багдасаров

КОБ

ПКОКВ и ПКМДСТ

0887/ 358089 сл.36134

30.

Георги Кючуков

КОБ

ПКОКВ, Председател

0886/ 786709 сл.20590

31.

Назми Мюмюн

КОБ

ПКБФ и УТЕ

0888/ 229847 сл.62409

32.

Николай Иванов

КОБ

ПКУТЕ и ПКЗСД

0887/ 293883 сл.61130

33.

Милан Миланов

КОБ

ПКЗОР, Председател

0888/ 861215 сл.62360

34.

Тодор Момчилов

КОБ

ПКЗОР, ПКТК

0361/ 34561

35.

Траян Бабунски

КОБ

ПКИП и ПКБФ

0889/ 916980 сл.26470

36.

Йордан Димитров

НДСВ

ПКТК и ПКИК

0887/ 560182

37.

Васил Дончев

НДСВ

ПКИК и ПКМДСТ

0889/ 903720 сл.62260

38.

Агоп Узунбохосян

СДС

ПКОКВ и ПКТК

0889/ 699279 сл.61556

39.

Живка Бояджиева

СДС

ПКМДСТ, Председател

0888/ 493844 сл.62553

40.

Васил Байданов

КЕ

ПКБФ и ПКИП

0888/ 758616 сл.21678

41.

Яни Янев

КГИК

ПКЗОР и ПКУТЕ

сл. 6 01 70

ПКБФ – Постоянна комисия по Бюджет и финанси
ПКИП – Постоянна комисия по Икономическа политика
ПКЗОР – Постоянна комисия по Законност и обществен ред
ПКУТЕ – Постоянна комисия по Устройство на територията и екология
ПКОКВ – Постоянна комисия по Образование, култура и вероизповедания
ПКТК – Постоянна комисия по Транспорт и комуникации
ПКМДСТ – Постоянна комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм
ПКЗСД – Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности
2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign