Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Състав на Общински съвет

Общински съвет - Кърджали мандат 2007-2011


Общински съветник Партийна група Участие в комисия Контакти

1.

Сейфи Неджиб

ДПС

Председател на ОБС

0888/ 318 636
сл. 6 74 00

2.

Бахар Палова

ДПС

ПКИП - Председател; ПКЕЕ - член

0888/ 202 469
сл. 6 29 43

3.

Ниязи Шакир

ДПС

ПКБФ, ПКУТ - член

0889/ 114 516

4.

Ваня Василева

ДПС

ПКЗСД, ПКМДСТ - член

0886/ 456 383
сл. 03626/380

5.

Ехлиман Чобан

ДПС

ПКПКБФ, ПКМДСТ, ПКТК - член

0899/ 892 320
сл. 6  97

6.

Ахмед Хабиб

ДПС

ПКИП, ПКУТ, ПКЕЕ - член

0898/ 812 430

7.

Елван Гюркаш

ДПС

ПКБФ – председател; ПКЕЕ - член

0888/ 226 389
сл. 6 63 01,00

8.

Гюндюз Халил

ДПС

ПКЗСД – зам. председател; ПКОКВ - член

0897/ 711 058
сл. 03622/325

9.

Юсеин Ахмед

ДПС

ПКЕЕ – зам. председател; ПКУТ - член

0899/ 992 306
сл. 6 11 74

10.

Адлен Шевкед

ДПС

ПКЗСД – председател; ПКЗОР - член

0887/ 835 778
0888/716 010
сл. 6 35 40

11.

Бирсен Юмер

ДПС

ПКОКВ, ПКТК - член

0896/ 058 326
сл. 03629/267

12.

Мелиха Дилбер

ДПС

ПКБФ – зам. председател, ПКИП - член

0889/ 227 447
сл. 6 22 50

13.

Адем Мехмед

ДПС

ПКТК, ПКЗОР - председател

0887/ 888 688

14.

Фаик Мехмед

ДПС

ПКИП- член, ПКУТ– зам. председател

0885/ 296 041
сл. 6 46 22, 48

15.

Семиха Джелил

ДПС

ПКОКВ, ПКПКМДСТ - член

0877/ 785 247
сл. 03626/411

16.

Харун Бекир

ДПС

ПКЕЕ – председател, ПКОКВ - член

0886/ 857 806
сл. 6 04 27

17.

Нигяр Мехмед

ДПС

ПКБФ, ПКЕЕ - член

0889/ 663 758

18.

Ердинч Фахри

ДПС

ПКУТ, ПКИП - член

0888/ 617 552

19.

Евгения Павлова

ДПС

ПКУТ – председател, ПКЗОР - член

0897/ 433 690
сл. 6 56 68, 77

20.

Севдие Риза

ДПС

ПКЗОР, ПКЗСД - член

0894/ 332 407
сл. 6 16 06

21.

Ердуван Назиф

ДПС

---

0887/ 394 256

22.

Халил Апти

ДПС

ПКТК, ПКОКВ - член

0899/ 288 813

23.

Мустафа Шабан

ДПС

ПКЗОР, ПКТК - член

0887/ 927 150

24.

Мюзекки Ахмед

ДПС

ПКОКВ, ПКПКЗСД - член

0887/ 534 041
сл.6 21 51

25.

Осман Камбер

ДПС

ПКТК – зам. председател; ПКМДСТ - член

0888/ 680 650

26.

Гюлнар Каледжи

ДПС

ПКИП – зам. председател; ПКБФ - член

0889/ 918 673
сл. 6 16 52

27.

Никола Пашинов

ПП ”Полити- чески клуб “Тракия”

ПКЗОР – председател;

0885/ 231 540
сл. 6 03 63

28.

Атанас Атанасов

ПП ”Полити- чески клуб “Тракия”

ПКЗСД, ПКМДСТ - член

0887/ 959 219
сл. 6 76 40

29.

Милко Багдасаров

ПП ”Полити- чески клуб “Тракия”

ПКМДСТ – зам. председател; ПКОКВ - член

0887/ 358 089
2 05 90

30.

Камелия Милева

ПП ”Полити- чески клуб “Тракия”

ПКЗОР – зам. председател; ПКЗСД - член

0897/ 994 936

31.

Яни Янев

ПП ”Полити- чески клуб “Тракия”

ПКУТ, ПКЕЕ - член

0885/ 326 543
сл. 6 01 53

32.

Георги Кючуков

ПП ”Полити- чески клуб “Тракия”

ПКОКВ - председател

0886/ 786 709
2 05 90

33.

Вячеслав Спасов

ПП ”Полити- чески
клуб “Тракия”

ПКИП, ПКЕЕ - член

---

34.

Назми Мюмюн

ПП ”Полити- чески клуб “Тракия”

ПКБФ, ПКУТ - член

0888/ 229 847

35.

Огнян Иванов

ПП ”Полити- чески клуб “Тракия”

ПКБФ, ПКПКЗСД - член

0886/ 402 811
сл. 6 60 25

36.

Здравко Тончев

ПП ”Полити- чески
клуб “Тракия”

ПКМДСТ, ПКТК - член

0899/ 902 674
сл. 6 19 51

37.

Христо Милев

ПП ”Полити- чески
клуб “Тракия”

ПКУТ, ПКТК - член

0898/ 606 828

38.

Стефан Чанев

ГЕРБ

ПКМДСТ - председател

0889/ 203 885
сл. 6 22 56

39.

Здравко Деведжиев

ГЕРБ

ПКБФ, ПКЗОР - член

0888/ 506 694
сл. 6 22 78

40.

Фейзи Бекир

ГЕРБ

ПКОКВ – зам. председател; ПКИП - член

0887/ 003 428
сл. 6 40 42

41.

Дора Христова

СДС

ПКТК, ПКЗОР - член

0884/ 701 744

ПКБФ – Постоянна комисия по Бюджет и финанси
ПКИП – Постоянна комисия по Икономическа политика
ПКЗОР – Постоянна комисия по Законност и обществен ред
ПКУТЕ – Постоянна комисия по Устройство на територията и екология
ПКОКВ – Постоянна комисия по Образование, култура и вероизповедания
ПКТК – Постоянна комисия по Транспорт и комуникации
ПКМДСТ – Постоянна комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм
ПКЗСД – Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности
2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign