Панорамен изглед на Кърджали


Начало Омбудсман Концепция

К  О  Н  Ц  Е  П  Ц  И  Я
на  обществения посредник на Община Кърджали-Расим Муса Сеидахмед, защитена пред Общинския съвет


В условията на европейското членство на Република България децентрализацията на управлението се поставя пред държавните и общински органи като неотложна задача. Това не е механично прехвърляне на  функции и правомощия от централните към местните органи, а е целенасочен процес, който трябва да доведе до пълноценното участие на всички граждани във формирането и реализацията на обществената политика.
Общественият посредник в  община Кърджали  има    задачата  да  подобри взаимоотношенията  между  институциите  и  гражданите  и  да  способства  за увеличаване на  личната сигурност, ограничавайки  произвола, грешките и мудността  в действията  на  администрацията.
Досегашния   ми професионален живот, е  бил в известен смисъл пресечна тока  на интересите на широка група от социални слоеве /ученици, учители, родители, служители, граждани ,администрации, политици, общественици, представители на различни институции и пр./ и това ми дава основание да считам, че задълженията на обществения посредник са ми присъщи като човек. Винаги  съм се опитвал гражданина да получи възможно най скоро отговор на проблемите си …   Съзнавам, че това е изключително отговорна длъжност, сравнително нова институция в обществения живот на България, функционираща от 6 години. Като несъдебен и независим орган,  противопоставяща се на зле разбираното административно могъщество и злоупотребата с него, със своето влияние и посредничество между гражданите и институциите, общественият посредник е призван да съдейства за уреждане на споровете между администрацията и гражданите.
Привърженик съм на приемствеността в работата на институциите и считам, че следва да отправим думи на заслужена благодарност към досегашния обществен посредник на община Кърджали г-н Хакиф Емин и неговата администрация за изграждането, структурирането, устройването на институцията и нейния позитивен публичен образ.
Ако получа доверието ви, в работата ще се ръководя от разбирането ми на двете основни, неразривно свързани функции от фигурата на обществения застъпник, които считам за особени важни:
На първо място фигурата на общественият посредник е безспорно много важна правозащитна фигура. Тя допълва празнотата в механизмите за защита не само на основните човешки права, залегнали в Конституцията, но и на всички останали права, които законодателството предоставя на българските граждани.
Втората важна страна  е обстоятелството, че той е призван да засили и да утвърди доверието на хората към местните и държавните органи. С дейността си общественият посредник  е призван да защитава правата на гражданите и в същото време да помага за укрепване на доверието им към собствената община и държава.
Общественият посредник  не само не се противопоставя на общината и държавата, но работи, за да се афишира нейната готовност да служи добре на гражданите на общината. С добро съдействие и добри стъпки, ако общественият посредник успее да защити неотменните права на гражданите, то тогава ще е налице и готовността на самите граждани да участват в управлението на общината и обществото.
Ако бъда „обществен посредник” в  нашата община, ще се опитам  да  бъда  неразделна  част  от  надеждата  на  жителите  на  града и населените места  за  защита на  основните  човешки  права и свободи, към  които принадлежи и правото на  добро административно  обслужване.
Общественият посредник  не е административен съд, за да може да отмени незаконни актове, не е и административен началник, за да уволнява чиновници извършили нарушение . Той може да прави само предложения и препоръки, да посредничи между администрацията и засегнатите. Това означава, че основно разчита на силата си да убеждава и на авторитета на институцията, с безкомпромисното отстояване на правата и свободите на гражданите.
Безспорно в цялата си дейност общественият посредник се опира на структурите на гражданското общество и разчита на тяхната подкрепа .
Дейността на обществения посредник е публична и независима по своето същество, подчиняваща се на Конституцията, законите и ратифицираните от Република България международни договори. Той е част от системата на институциите и на държавата, но не е в държавната йерархия. Българският обществен посредник се избира от Общинския съвет  и затова само пред него прави годишен доклад. Така че това е обществен посредник по-скоро подвластен на Общинския съвет.
В работата на местните органи на управление и самоуправление е необходимо да се предприемат редица конкретни управленски, нормативни и практически мерки с цел да се гарантират по- ефикасно правата на гражданите и свързаните с тях интереси на местната общност. Община Кърджали в досегашната си дейност има редица достижения и добри практики в осъществяването на ефикасно управление. В редица области обаче все още има какво да се желае и чрез координиране действията   на-общински съвет ,кмет и администрация , усилията ни ще  бъдат насочени към:
1.Постигане на реално, активно и съзнателно  гражданско участие в работата на общинския съвет, кмета и общинската администрация:
- запознаване на гражданите и техните организации с всяко значимо предложение, касаещо ги в града, квартала, населеното място, кооперацията, етажната собственост, транспорта, реда, чистотата и др.;
-  създаване на възможности за разглеждане на проектите;
- реална възможност гражданите да дават мнения и предложения по всеки казус.
2.Повишаване на административния капацитет и антикорупционни мерки:
-  въвеждане на процедура за непрекъснато наблюдение и поетапно отчитане на всички изпълнявани проекти, с цел предпазване от съмнения за корупция и лоши практики при усвояване на европейските и други средства;
-  постоянно информиране на обществеността за напредъка на определен проект, реализация, ефект и качество.
3.Общински бюджет:
-реално и съзнателно гражданско участие;
-създаване на механизми за ефективно разходване;
-действен и превантивен контрол и отчетност;
-представяне на гражданите в разбираем и достъпен  вид информация за целите и политиките при обсъждането на проектобюджета;
-провеждането на  възможно по- широки обществени обсъждания с представители на гражданския сектор, браншови, съсловни и бизнес асоциации на проектите за изменение в общинските наредби по Закона за местните данъци и такси, обществен ред и др.
-осигуряване на прозрачност при провеждане на обществени поръчки, търгове и конкурси.
4.Създаване на по- рационализирана система за обработка на жалбите и сигналите на гражданите, целяща бързата обратна връзка и навременното решаване на даден проблем:
-отделни звена с точен и ясен ресор на работа
-осигуряване на улеснен достъп на всеки гражданин до консултация със специалист в конкретната необходима област.
Ролята на обществения посредник е да бъде естествен медиатор между  местната власт , местното самоуправление и гражданите. В тази концепция посочих част от идеите, които имам в отделни сфери на обществения живот. В ежедневната си дейност ще оказвам пълно съдействие на гражданите за разрешаване на техните проблеми, които са от компетенциите на обществения посредник. Местната общност има нужда от широка разяснителна кампания за значението на тази институция, за ролята й в обществените отношения, както и в процеса на вземане на важни за общността решения. За целта ще организирам кампании, в които основна цел ще бъде да се повиши гражданската чувствителност, отговорност  и участие в местната политика. Декларирам, че в дейността си ще спазвам стриктно разпоредбите на правилника за дейността на обществения посредник на община Кърджали. 
Посещението на място и директният контакт с длъжностните лица, разглеждащи конкретния случай ще е предпочитаният подход в работата ми при проверка и осъществяване на посредничество за разрешаване на поставените проблеми.
Освен решаването на индивидуалните случаи усилията ще са  насочени към анализиране на системните проблеми в административната дейност и изготвяне на препоръки за нейното коригиране, привеждане то й в съответствие със закона и добрата административна практика. Констатациите от разглежданите случаи ще се обобщават и ще се изготвят предложения за промени и допълнения към подзаконови нормативни актове,приемани от общински съвет.
В рамките на административното производство ролята на обществения посредник е да консултира гражданите за административно - правните процедури и да настоява пред административните органи да издадат необходимите административни актове или да преразглеждат незаконосъобразни или неправилни административни актове:Гражданите поставят като проблем случаи на мълчаливи откази за издаване на административни актове, както и непроизнасянето в срок ( бездействието на администрацията) във връзка с жалби срещу издадени административни актове. Общественият посредник в случаи на мълчалив отказ може да настоява за изрично произнасяне от административния орган. Възможността за обжалване пред горестоящия административен орган е важен контролен механизъм по отношение на законосъобразните и правилни актове на администрацията.Непроизнасянето на горестоящия административен орган директно отпраща гражданите в съда…
    Какво  бих  очаквал като един от основните резултати от дейността ми като обществен посредник: Утвърждаване и  зачитане  на правото  на  добро  управление  като обществена форма и на ясни  правила  за  поведение в  административната практика  на  общинските  органи  и  техните  администрации.

17.03.2014 год.                                       Изготвил: Расим Муса
гр.Кърджали  


 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign