МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
22 Ноември 2017
Site ver. 3.0


   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
« Назад

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

№92-00-1381/2017 - Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за възстановяване на ДГ„МИР”, Проектиране, Изграждане,Авторски надзор и доставка на обзавеждане на зала за спорт и музикални занимания към ДГ „МИР”, по проект "Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0001-C01 по Оперативна Програма “Региони в Растеж” 2014-2020 -2017-11-22
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДИТЕ НА СОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ", СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГПЧЕ "ХРИСТО БОТЕВ", ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ", ОУ "П.К. ЯВОРОВ" И "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА МИР" ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЕКТИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ“ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.021-0001-С01 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 - КЪРДЖАЛИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
№92-00-1282/2017г. - Основен ремонт и поддръжка на хоризонтална маркировка на улична мрежа в гр.Кърджали и изграждане на нови улици в кв. „Гледка” и кв. „Възрожденци”, гр. Кърджали -2017-10-30
№92-00-1200/2017 - РЕНОВИРАНЕ НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ НА МОСТ УЛИЦА БУЛАИР -2017-10-09
№92-00-1201/2017г. - Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Кърджали, съгласно маршрутни разписания по обособени позиции -2017-10-09
92-00-1180/2017 - Доставка чрез покупка на стока , която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите - течно гориво за отопление - Газьол за нуждите на Община Кърджали за пет отоплителни сезона 2017 - 2022год.-2017-09-29
№92-00-1150/2017 - Доставка на LED осветителни тела за нуждите на община Кърджали -2017-09-21
№92-00-1136/2017 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. „Заводска”, от о.т №439 до о.т №1918, гр. Кърджали” -2017-09-15
"Извършване на текущ ремонт на помещение за нуждите на Центъра за предоставяне на социални и интегрирани услуги по проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”, ПО ОПРЧР 2014-2020"
№92-00-915/2017г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на оборудване и обзавеждане по Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансирана по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” по две обособени позиции -2017-07-10
№92-00-914/2017 - Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (Инженеринг) на сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансирана по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие -2017-07-10
№92-00-810/2017- „Реновиране на декоративни метални тела за осветление за мост на ул. Булаир, гр.Кърджали” -2017-06-19
„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажните работи в сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № BG016RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансирана по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на кординатор на балансираща група на Община Кърджали“
№92-00-687/2017 - Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната общинска пътна мрежа на Община Кърджали, оперативен сезон 2017/2019г.” -2017-05-22
„Строителни и ремонтни работи на детски градини и училища в община Кърджали през 2017 година”-2017-05-18
„Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.„Възрожденци”, бл.№32, одобрена по Националната програма за енергийна ефективност”
92-00-423/2017 - „Доставка на материали и консумативи, учебна и специализирана литература/дидактически материали, игри, учебни пособия и помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане и хранителни продукти, необходими за изпълнението на дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0114-C01 за изпълнението на проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. по обособени позиции” -2017-03-24
Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност по четири обособени позиции”2017-03-24
„Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2017 година”
„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на „национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ЗА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС- ГР.КЪРДЖАЛИ, КВ.”ВЪЗРОЖДЕНЦИ”, БЛ.28, ВХ.Г, ОДОБРЕНА ПО „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ” , „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”
№92-00-1245/2016 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на довеждащ водопровод от Напорен резервоар с. Царевец /т.28/ до ПС с. Охльовец, община Кърджали" -2016-10-20
№92-00-1236 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на напорен резервоар 200М3 за с.Мост, подмяна на довеждащ водопровод от НР 200М до с.Мост, община Кърджали” -2016-10-19
№92-00-1109/2016 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Поддържане на озеленените площи за широко обществено ползване на територията на град Кърджали - 2016-09-16
№92-00-1067/2016 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на „национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” -2016-08-31
„Ремонт на улици в населени места в община Кърджали през 2016 година”
№92-00-1012/2016 - Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност” -2016-08-15
№92-00-937/2016 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2016 година” -2016-07-21
Публично състезание с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес- гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.28, одобрена по Националната програма за енергийна ефективност”
№92-00-773/2016 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2016 година” -2016-06-17
№92-00-740/2016 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт и поддръжка на хоризонтална маркировка на улична мрежа в гр.Кърджали и ул. "Захари Зограф", "Христо Данов" и ул. "Аспарух", гр.Кърджали” -2016-06-09
№92-00-442/2016 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 4 ЗОП с предмет:„Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014 по обособени позиции” -2016-04-08
№92-00-314/2016 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ КЪРДЖАЛИ, АРДИНО, ДЖЕБЕЛ, ИВАЙЛОВГРАД, КИРКОВО, КРУМОВГРАД, МОМЧИЛГРАД И ЧЕРНООЧЕНЕ“ -2016-03-21
Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Ремонт и поддържане на хоризонталната маркировка и уличната мрежа в гр.Кърджали през 2016г. -2016-02-17
Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на училища и детски градини в Община Кърджали през 2016г. -2016-02-17
Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска пътна мрежа в община Кърджали за 2016г. -2016-02-17
№92-00-147/2016 - Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИ за обект: „Укрепване на свлачище и възстановяване на участък от път с.Сипей, общ.Кърджали“ -2016-02-03
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИ за обект: „Довършване на дейности по рекултивация на съществуващо сметище – Кърджали и отстраняване на дефекти по горния му изолационен екран“
№92-00-24/2016 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обект: „ДОВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СМЕТИЩЕ – КЪРДЖАЛИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ ПО ГОРНИЯ МУ ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН“ -2016-01-08
№92-00-11/2016 - „Доставка на природен газ от краен снабдител за нуждите на административна сграда на Община Кърджали , Дом на културата, ДЦДВХУ "Надежда", ОДЗ "Детелина" , ЦДГ "Дъга" , ЦДГ "Чайка" и ОДЗ "Максим Горки" -2016-01-06
№92-00-12/2016 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Доставка на пресни плодове и зеленчуци за детските градини участващи по ПМС №308 от 20.12.2010г. на Министерски съвет за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи детските градини. -2016-01-06
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване на енергийната ефективност на многофаминли жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност -http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=705300 -2016-01-04
№92-00-1110/2015 - Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор при извършването на консервационно-реставрационни работи и експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014” -2015-11-09
92-00-899/2015 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: Извършване на консервационно-реставрационни работи и експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014” -2015-09-18
92-00-898/2015 - „Извършване на консервационно-реставрационни работи и експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014” -2015-09-18
№92-00-835/2015 - Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015 - 2017г. ” -2015-09-04
№92-00-829/2015 - „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство по проект: „Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Кърджали” с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз с № 2014BG16SPO001-0019, финансиран по линия на „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в квартал Байкал, гр.Кърджали; Обособена позиция 2: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в село Мост, община Кърджали. -2015-09-02
№92-00-675/2015 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на улици в населени места в Община Кърджали през 2015 година” -2015-07-16
№92-00-629/2015 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Мост, община Кърджали на два етапа: Етап I – „Изграждане на Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III, Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III” Етап II – „Изграждане на втростепенни клонове от клон 1 до клон 39 и Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към втростепенни клонове от клон 1 до клон 39” -2015-07-02
№92-00-516/2015 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради. Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ. -2015-05-27
№92-00-415/2015 - Обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година” -2015-04-22
№92-00-369/2015 - Обществена поръчка с предмет:Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на Открит плувен басейн «Арпезос» гр.Кърджали -2015-04-08
№92-00-365/2015 - Обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” -2015-04-07
Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска пътна мрежа в община Кърджали за 2015г. -2015-03-04
Предварително обявление за обществена поръчка с предмет:Основен ремонт на училища и детски градини в Община Кърджали -2015-03-04
Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на територията на Община Кърджали -2015-03-04
№92-00-129/2015 - Покана за участие в процедура за договаряне без обявление с предмет:„Допълнителни дейности за разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека”Н.Й.Вапцаров” в град Кърджали” във връзка с реализирането на допълнителни дейности по обособена позиция № 9 „Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека”Н.Й.Вапцаров” в град Кърджали” от обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, договор №BG161PO001/5-02/2012/014, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013» - 2015-02-02
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за реконструкция и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на площад „Хаджи Димитър” във връзка с реализирането на допълнителни дейности по обособена позиция №2 „Разработване на работен проект за обект „Ремонт и реконструкция на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо осветление в старата част на града, включваща площад „Хаджи Димитър”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Климент Охридски” и ул.”Добруджа” от обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, договор №BG161PO001/5-02/2012/014, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013» -2015-01-24
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, договор №BG161PO001/5-02/2012/014, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 по обособена позиция №1 "Разработване на работен проект за обект ”Въвеждане на енeргоспестяващо улично осветление в централна градска част, кв."Възрожденци" и кв."Студен кладенец" в гр.Кърджали" и Обособена позиция №2 "Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Младежки Дом” в град Кърджали" -2015-01-23
№92-00-14/2015 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на електронна безшахтова автомобилна везна и оборудване към нея” -2015-01-08
Публично съобщение за ценови предложения за извършване на доставка с предмет: „Доставка на работно облекло, консумативи и материали за сортиращ екип за отпадъци по проект „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъци” /„Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system”/ с акроним „POMIS”, Договор № B2.11.07/01.10.2013г. финансиран от Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013””
Публично съобщение за ценови предложения за извършване на доставка с предмет: „Доставка на работно облекло, консумативи и материали за сортиращ екип за отпадъци по проект „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъци” /„Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system”/ с акроним „POMIS”, Договор № B2.11.07/01.10.2013г. финансиран от Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013””
Публично съобщение за ценови предложения за извършване на услуга с предмет: „Осъществяване на независим одит при изпълнението на дейностите, включени в Проект „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците” (POMIS), Договор № B2.11.07/01.10.2013 г., финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”
Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на електронна безшахтова автомобилна везна и оборудване към нея, във връзка с изпълнение на договор №В2.11.07, проект "Пилотно функционеране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците" -2014-11-17
Уведомление за открито заседание за отваряне на ценови предложения за обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на електронна безшахтова автомобилна везна и оборудване към нея, във връзка с изпълнение на договор №В2.11.07, проект "Пилотно функционеране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците" -2014-10-30
53-00-1560/2014 ПОКАНА за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Основен ремонт на стадион „Дружба” – първи етап” -2014-10-23
№92-00-1166/2014 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ В ПРОЦЕСА НА НЕГОВОТО ИЗРАБОТВАНЕ -2014-10-23
№92-00-1167/2014 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ -2014-10-23
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строителни работи на обект „Ремонт и реконструкция на закрит басейн „Арпезос” гр.Кърджали, община Кърджали”” -2014-10-10
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Организиране и провеждане на обучения на служителите в Общинска администрация -Кърджали по проект „Общинска администрация Кърджали - професионална, ефективна и ефикасна” в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-15/22.07.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” -2014-09-09
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на стадион „Дружба” – първи етап” -2014-09-04
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка