ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila FirefoxЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите основни групи показатели за оценка на здравето на населението. Населението в община Кърджали е 68 535 души (2009 г.), като по-голямата част от жителите е съсредоточена в град Кърджали – 45 539 души или 66,4%, а в селата живеят 22 996 или 33,6%. В четвъртата фаза на развитие на процеса на демографско стареене – фазата на демографска старост със засилени белези на депопулация (гражданите над 60 годишна възраст) са 13 225 души или 19,2% от населението. Процесите на стареене се проявяват по-силно в селата, в някои от които няма детско население.
Макар и бавно се наблюдават тенденции към преодоляване процеса на демографско застаряване на населението. През периода 2001 – 2009 г. в община Кърджали се наблюдава тенденция (макар и незначителна) към увеличение на раждаемостта - през 2009 г – 11%.  Общата смъртност за община Кърджали през 2009 г. е 12,5% и бележи леко занижение. Детската смъртност и нейните подвидове са един от показателите за постигнато развитие на едно общество. В община Кърджали през последните години (с незначителни колебания) този показател намалява и достига през 2009 г. 9,2%.        
Съгласно Решение на МС № 822/19.12.2008 г., гр. Кърджали е определен за район с повишен здравен риск. Основни източници на замърсяване на околната среда са „ОЦК”АД – Кърджали, „Бентонит”АД и „Горубсо - Кърджали”АД–(емисионно прахово замърсяване от хвостохранилище Кърджали - ІІ). Тези предприятия са включени в списъка на мониторинговата мрежа за наблюдение и контрол  на състоянието на атмосферния въздух и при констатирани наднормени замърсявания на същите са налагани санкции, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, от съответните контролни органи.

Анализът на РЦЗ – Кърджали показва следната структурата на заболеваемостта за 2009 година:

Таблица 29: Болестност и заболеваемост сред населението в област Кърджали 2009 г.


№ на класа

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10

Болестност

Заболеваемост

Регистри рани заболя вания

На 1000 души от населе нието

Относи телен дял

Регистрирани заболявания

На 1000 души от населе нието

Относи телен дял

 

ОБЩО     I – XXI клас

203882

1317,76

 

30390

196,42

 

I

Някои инфекциозни и паразитни болести

3788

24,48

1,86

1001

6,47

3,29

II

Новообразувания

2373

15,34

1,16

393

2,54

1,29

III

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм

1121

7,25

0,55

167

1,08

0,55

IV

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

6422

41,51

3,15

541

3,50

1,78

V

Психични и поведенчески разстройства

3493

22,58

1,71

435

2,81

1,43

VI

Болести на нервната система

4619

29,85

2,27

865

5,59

2,85

VII

Болести на окото и придатъците му

6471

41,82

3,17

1466

9,48

4,82

VIII

Болести на ухото и мастоидния израстък

3328

21,51

1,63

894

5,78

2,94

Болести на органите на кръвообращението

24469

158,15

12,00

1933

12,49

6,36

Х

Болести на дихателната система

34247

221,35

16,80

10015

64,73

32,95

ХI

Болести на храносмилателната система

7222

46,68

3,54

1450

9,37

4,77

ХII

Болести на кожата и подкожната тъкан

5564

35,96

2,73

1547

10,00

5,09

ХIII

Болести на костно-мускулната сис­тема и на съединителната тъкан

8560

55,33

4,20

1855

11,99

6,10

ХIV

Болести на пикочо-половата система

11086

71,65

5,44

2471

15,97

8,13

ХV

Бременност, раждане и послеродов период

113

0,73

0,06

25

0,16

0,08

ХVI

Някои състояния, възникващи през перинаталния период

26

0,17

0,01

4

0,03

0,01

ХVII

Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации

614

3,97

0,3

48

0,31

0,16

ХVIII

Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде

5087

32,88

2,50

1176

7,60

3,87

ХIX

Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини

6794

43,91

3,33

1900

12,28

6,25

XXІ

Фактори , влияещи върху здравното състояние на населението

68485

442,64

33,59

2204

14,25

7,25

 

Състояние на системата за медицинска помощ

            Първична извънболнична помощ          
По Национална здравна карта за община Кърджали са определени 45 броя практики, от които са заети 35. Затруднен е достъпът на населението в отдалечените и труднодостъпни населени места и махали до лекарска помощ. Окрупняването на лекарските практики в общината води до  понижаване качеството на здравното обслужване на населението.
Осигуреност на населението: Брой ОПЛ(общо практикуващ лекар) на 10 000 души – за областта и  общината:
Област Кърджали – 72 ОПЛ – 9,69;
Община Кърджали – 35 ОПЛ – 5,11.
            Извършени прегледи:
Област Кърджали общо 334 793 броя  прегледи от ОПЛ на 1  жител = 2,16
Община Кърджали – 170 204 бр. прегледи – 2,48

Таблица 30: Лечебни заведения за първична медицинска и дентална извънболнична помощ

община

Брой по здравна карта

Брой регистрирани в РЦЗ (физ.лица)

В инд. практики

В групови практики

лекари

дентални

лекари

дентални

лекари

дентални

Община Кърджали

45

39

35

78

10

4

гр.Кърджали

28

32

24

70

10

4

в селата

17

7

11

8

-

-

Настоящото състояние на системата в община Кърджали се характеризира основно с това, че част от жителите в селата нямат достъп до първична медицинска помощ. Оказването на неотложна помощ като цяло е недостатъчно ефективно, поради затруднения достъп. Налице е трайна тенденция на намаляване броя на индивидуалните практики (ИП) в кметствата на общината. Първичната помощ се оказва предимно от ИП. Наблюдава се дисбаланс – осигуреността е по-висока в града в сравнение със селата, което се дължи основно на специфичната инфраструктура на общината.         

Специализирана медицинска извънболнична помощ
Специализираната извънболнична помощ е основен интегриращ елемент в системата на здравеопазване, който осигурява на населението достъпна и качествена медицинска помощ и позволява  да се намалят потребностите от значително по-скъпата болнична помощ чрез активна профилактика, ранна диагностика и ефективно лечение в амбулаторни условия.
При оценката на потребностите от лекари-специалисти в извънболничната медицинска помощ е отчетена необходимостта от разширяване на пакета дейности по специалности и изнасяне на някои болнични диагностично-лечебни дейности в извънболничната помощ.
При специалистите от ИСИМП също се наблюдава неравномерно разпределение, като концентрацията им е предимно в общинския център. Това затруднява достъпа на населението до този вид услуга, увеличава броя на случаите с късна диагностика и настъпили усложнения, което води до нарастване броя на хоспитализациите.                        

Таблица 31: Лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ в общината:

община

ИПСМП

ИПСДП

ГПСМП

ГПСДП

МЦ

МДЦ

ДКЦ

МДЛ

МТЛ

хосписи

Кърджали

41

 

 

 

4

 

1

4

8

2

Болнична медицинска помощ
            Изградената в община Кърджали система от болнични заведения е в състояние да задоволи потребностите на населението в общината от болнична медицинска помощ.           През 2009 г. в сравнение с предходната 2008 г. е увеличен броя на преминалите болни с 1 854. Реализирани са 9 152 леглодни повече. Намален e средния престой на един лекуван болен. Наблюдава се тенденция за увеличаване броя на преминалите болни в МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски”, съответно с 365 пациента.                      
Проблемът за увеличените хоспитализации в МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски” е многоаспектен. Трябва да отчетем неравномерността на доболничната помощ на територията на общината и областта. В отдалечените населени места консултациите със специалист са почти невъзможни. Пациентът няма достъп до лаборатории, сектори за образна диагностика и предпочита да се отнесе към болницата, като към един комплекс, в който да получи нужното обслужване.
В първичната извънболнична помощ не е създадена организация за изпълнение на задълженията, вменени по договор на общопрактикуващия лекар за безотказно 24-часово обслужване. Поради това се увеличава броят на пациентите насочени към специалистите и към болничната система. С тази практика се увеличават вторичните прегледи и хоспитализациите.
При анализ на показателите на ЛЗБП се установява добра използваемост на легловия фонд в областната болница, където използваемостта на леглата достига 89,30 %. Средния престой на преминал болен в МБАЛ „д-р Ат. Дафовски” е 6,45, колкото е за останалите областни болници в страната.

Таблица 32: Дейност на стационарите на болничните лечебни заведения

Видове заведения

2009 г.

Легла (средно годишен брой )

Постъ пили болни

Изписа ни болни

Умре ли

Преми нали болни

Прове дени легло дни

Използ ваемост на леглата (дни)

Оборот на леглата

Среден престой на 1 лекуван болен

Летали- тет (%)

МБАЛ ”Ат.Дафовски” АД - Кърджали

340

16959

16628

285

17113

110818

325,94

50,33

6,48

1,67

Диспансери

60

1294

1257

20

1319

14346

239,10

21,98

10,88

1,52

ОДПФЗС „В.Власакиев”    ЕООД- Кърджали

60

1294

1257

20

1319

14346

239,10

21,98

10,88

1,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публични заведения- общо

460

2118

1973

13

48628

151007

328,28

5,32

61,69

0,53

ДПБ-Кърджали

320

2025

1916

10

2271

123224

385,08

7,10

54,26

0,44

ДМСГД

140

93

57

3

177

27783

198,45

1,26

156,97

1,69

ЦСМП

 

 

 

 

46180

 

 

 

 

 

Частни лечебни заведения

40

2463

2463

0

2463

5994

149,85

61,58

2,43

0

МБАЛ ”Кърджали” ООД- Кърджали

40

2463

2463

0

2463

5994

149,85

61,58

2,43

0

           

Спешна медицинска помощ
В регион Кърджали има един ЦСМП, който е с осем филиала - Кърджали, Момчилград, Крумовград, Ардино, Джебел, Черноочене, Кирково, Чорбаджийско. Тази организация дава възможност за покриване на нуждите на областта.
Осигуреността с щат е достатъчна, но квалификацията на висшия и среден медицински персонал е недостатъчна. Има голямо текучество сред лекарите. Основната тежест, особено във филиалите, се поема от средния медицински персонал. За подобряване качеството на оказваната спешна медицинска помощ е необходимо ресурсно осигуряване, повишаване квалификацията на персонала, готовност за бързо реагиране при аварии, бедствия и катастрофи в съответствие с европейските стандарти.                   
            Обществено здраве
            В община Кърджали винаги се е отдавало голямо значение на общественото здраве. Повече от десет години ефективно работи в тази област сдружение „Обществена коалиция за здраве” – Кърджали. Със съвместните усилия на здравни институции, Община Кърджали и бизнеса се осъществяват редица дейности по Националната програма СИНДИ , част от която е зона Кърджали.                                                                       
Разкрит е и функционира успешно вече 9 години първият и единствен в страната Кабинет за безплатно измерване на кръвното налягане и борба с хипертонията. Разположен е на удобно място – до кооперативния пазар в града и се финансира от община Кърджали. Така за гражданите е осигурена добра възможност да се грижат постоянно за своето здраве и да получават безплатна квалифицирана помощ. Специалистите от РИОКОЗ  периодично разработват здравно-информационни материали по този рисков фактор и ги разпространяват чрез посетителите на кабинета. В справката по-долу е представен броят на посетилите Кабинет СИНДИ през годините. 

Таблица 33: Брой на пациентите, посетили здравния кабинет за борба с хипертонията

година

общо

мъже

жени

средно на ден

2001

2780

1612

1168

23

2002

4838

2535

2303

21

2003

6400

3646

2754

26

2004

4705

2800

1905

19

2005

5928

2937

2991

23

2006

4276

2124

2152

17

2007

4808

2592

2216

19

2008

4454

2355

2099

18

2009

4157

2004

2153

16

 Общо

42346

22605

19741

20

           

Кърджали е първият град в България, в който се изгражда Дом на здравето. След откриването през 1979 г. Домът на здравето се превръща в обучителна база за учащи се, в която те имат възможност да разширят здравната си култура. През 2008 г. сградата, нейното оборудване и експозиция са възстановени и обновени напълно с финансовата подкрепа на Министерството на здравеопазването.
С особено внимание се работи и в сферата на училищното и детско здравеопазване, което е звено към община Кърджали. В училищата и детските заведения в града и по-големите кметства на общината функционират 41 здравни кабинета. На територията на общината работят 66 квалифицирани медицински специалисти, които се грижат за здравето на децата и населението. Методическото ръководство се осъществява от РИОКОЗ и Община Кърджали. Квалификацията на медицинския персонал периодично се повишава чрез провеждане на обучителни семинари.
В Годишния анализ на РЦЗ – Кърджали за 2009 година се правят следните изводи за здравно-демографското състояние и здравната мрежа:
           

            Настъпили положителни промени в общественото здраве:
            1. Подобряване на някои демографски показатели като: раждаемост, детска смъртност, възрастова структура на населението, макар и като слаба тенденция.
2. Положителни промени в поведението на населението в последните 10 години, свързани с:

 • Храненето – увеличена консумация на мляко и млечни продукти, риба, плодове и зеленчуци, намалена консумация на мазнини и червени меса;
 • Ограничаване на тютюнопушенето при мъжете и жените, както и приема на алкохол;
 • Увеличаване на физическата активност на всеки 4-ти гражданин;
 • Намаляване делът на жените с високо кръвно налягане;
 • Подобрение в липидния статус.               

           

Основни недостатъци и проблеми на системата за здравеопазване:
1. Застаряване на квалифицирания медицински персонал, с тенденция на задълбочаване (липса на млади лекари по определени специалности);
2. Незаети практики в селата, поради това че са непривлекателни, като основните причини са следните: здравно неосигурени лица, голям брой възрастни хора със специфични проблеми, разпръснати селища, лоши пътища и липса на транспорт;
3. Недостатъчен брой групови практики.
В доклада на РЦЗ – Кърджали за 2009 година като сериозен проблем е посочен големият брой здравно неосигурени лица. При подготовката на настоящия анализ, информацията, която постъпи от кметствата на територията на общината, потвърждава този тревожен факт – от 10 до 80% е броят на здравно неосигурените лица в малките населени места. По данни на Централно управление на НАП и ГРАО  към 30.06.2010г.  здравно неосигурените лица на територията на община Кърджали са  45%.
           

Здравни приоритети за община Кърджали:
1. Основен приоритет е кадровото обезпечаване със специалисти в различните медицински профили;
2. Предприемане на мерки за заемане на селските практики - създаване на по-добри условия за работа и адекватно заплащане на лекарите;
3. Увеличаване на броя на груповите практики за първична  медицинска помощ;
4. Преструктуриране и оптимизиране на наличната леглова база на ЛЗБП, която да отговаря на обективните потребности на населението от медицинска помощ;
5. Подобряване ефективността  на училищното здравеопазване; създаване на здравни кабинети, там където е необходимо според проучените и анализирани потребности.;
6. Проучване и анализ на здравноосигурителния статус на населението в община Кърджали и решаване на проблемите на лицата без здравно осигуряване и на социално-слабите. Създаване на организационни форми за предоставяне на необходимите здравни услуги на този рисков контингент и особено на децата и старите хора;
7. Повишаване здравето на населението чрез  разработване на Програма за промоция на здравето, която да е насочена към:

 • Фокусиране върху здравните проблеми на населението като цяло;
 • Целенасочени действия за елиминиране на рисковите фактори;
 • Осигуряване на достъп до здравни услуги на рискови групи чрез въвеждане на длъжността здравен медиатор;
 • Поощряване участието на обществото и индивида при дефиниране на проблемите и вземане на решения за целенасочени дейности;
 • Подкрепа за подходяща здравна, социална и екологична политика;
 • Създаване на модел за взаимодействие между Общината,  личните лекари и ТЕЛК за обмен на информация с цел подобряване на здравното обслужване на населението;
 • Работа в училищата за възпитаване на здравословен начин на живот и използване на Дома на здравето в РИОКОЗ.

8. Продължаване реализацията на приоритетите по Програма СИНДИ – зона Кърджали, като се включи в обхвата й детското население на общината;
9. Създаване на организация и провеждане на обучение на служителите от РЦЗ и Община Кърджали за изготвяне на проекти за кандидатстване по програми на ЕС в областта на здравеопазването.

Данните са от Анализа  на потребностите от социални услуги в Община Кърджали, приета с Решение №146/17.09.2010 г. на Общински съвет – Кърджали.

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка