ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila FirefoxОБРАЗОВАНИЕ

      В сърцето на Източните Родопи на двата бряга на древната река Арда е разположен Кърджали –  град с необикновено минало и богата история. В продължение на три хилядолетия този край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Тук са си дали среща траки, елини и римляни; славяни и прабългари, византийци и латинци. И днес личат следи от славното минало на Първото и Второто българско царство.
       Кърджали е най–голямата община в Източно – родопския планински масив с територия от 642 кв. км. Тя е със 117 населени места, обхванати в 44 кметства. Населението но Община Кърджали е 70 196 души, като 65% от него е концентриран в града. Община Кърджали е административен, културен и туристически център на Източни Родопи.
На територията на община Кърджали се намират една  Гимназия с преподаване на чужди езици, пет Средно общообразователни училища, 16 Основни училища,  16 Целодневни детски градини, 7 Обединени детски заведения с яслени групи,  една Оздравителна детска градина за деца с респираторни заболявания .
За децата в предучилищният сектор се грижат екипи от квалифицирани специалисти: педагози и помощен персонал.Обучението се извършва съобразно държавните образователни  изисквания на МОМН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура. В детските градини на Кърджали – град се предлагат допълнителни дейности по желание на децата и родителите- английски език, народни и модерни танци, бойни изкуства.
В  училищата на Община Кърджали се съхраняват традициите и се развиват прогресивните идеи на образователното дело, давайки възможност на младите хора за развитие и усъвършенстване.Висококвалифицирани учители, с опит  и знания, обучават и възпитават в 22 училища  6909 ученици,  по международните  образователни стандарти, валидни за Европейския съюз. Успешно се прилагат новите технологии в обучението по учебните предмети.
През последните години се промени облика на всяка една детска градина и училище, отговаряйки на европейските  стандартите за условия създаващи комфортна, естетическа и здравословна среда за подрастващото поколение. За учениците  от І до ІV клас по желание на родителите безплатно се предлага: целодневно обучение, чуждоезиково обучение ,организирана закуска и обяд. Обновената спортна база и откритите спортни площадки дават възможност на учениците да спортуват и извън учебно време.Децата на Кърджали развиват своите творчески способности в училищни клубове , секции, състави , школи.За здравето на учениците се грижат медицински работници и психолози.Проектите, по които работят училищата, дават възможност на учениците да се потопят в друг свят, света на науките, бизнеса, езиците, а обмена между училища е добра основа за изява.
Пълноценно осмисляне и организиране на свободното време на децата и учениците за повишаване на тяхното възпитание и гражданско образование и повишаване на ефективността от работата на различните форми и дейности, се предлагат от Обединен детски комплекс, който е основен фактор от социалната среда при осмисляне свободното време да децата и учениците и синхронизиране на живота им със стандартите на Обединена Европа.
Мисията на ОДК е чрез неформално образование  да се достигне до формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
Астрономическата обсерватория – гр. Кърджали, е създадена с решение N 165, на ИК на Окръжен Народен Съвет, от 28 Септември 1966г. Октомври 1978г. обсерваторията получава нова сграда, в парк “Простор” През 1998г., с решение на Общинският съвет, обсерваторията носи името на своя създател – Славей Златев. С акт N 380/ 07.12.1999г., сградата е актувана като Публична общиска собственост.
Днес, обсерваторията е със статут на Извънучилищно учебно заведение. Основните приоритети, в работата са: разпространение и популяризиране на астрономическите познания, участие в космически проекти като партньор на водещи организации у нас и чужбина, работа по проблеми на съвременната астрономия. В АО се провежда редовна кръжочна дейност, лекции за ученици от училищата в общината и региона, водят се демонстрационни и рутинни астрономически наблюдения. В обсерваторията се надгражда върху познанията получени в учебните часове по астрономия, физика и природни науки.
Ученически общежития съществуват от учебната 1960/1961 година. Построени са по решение на тогавашния Окръжен народен съвет,  финансирани от МОН и МФ с цел задоволяване потребностите на всички ученици от областта, желаещи да придобият професионална подготовка и средно образование.
От 01.01.1985 година общежитията са преобразувани в Комплекс „Ученически общежития” и сградният фонд е придобил статут на публична общинска собственост. Базата се състои от четири самостоятелни сгради, три от които са триетажни и една  четириетажна, всичките със сутерени. Понастоящем Комплекс Ученически общежития “Родопи” гр.Кърджали е обслужващо звено в системата на средното образование. Броят на постоянно живущите ученици в Комплекса е 410, които се обучат във всичките средни училища на територията на областния център. От тях 103 са в общинските СОУ и ГПЧЕ, а останалите 307 ученици – в държавните професионални гимназии по: икономика, туризъм, машиностроене, строителство, облекло и дизайн и електротехника и електроника.
Общежитията са с непрекъснат режим на работа, включително в почивните и празничните дни. Поради двусменния режим на обучение на някои училища, в Комплекса има постоянно присъствие на ученици.
Мотивите за предпочитане на общежитията от ученици и родители са не само социално-икономически, но и  осигуряването на постоянни грижи, педагогическа помощ и контрол, организирането на възпитателни дейности и спорт.

    С различни специалности, отговарящи на потребителския пазар за работна ръка с по-висок ценз на образование, висшите учебни заведения предлагат на младите хора богат избор: Филиал «Любен Каравелов» към ПУ Паисий Хилендарски» Пловдив, ВУ “Земеделски колеж”, МГИ.

Брой групи и деца в  детските заведения на територията на    Община Кърджали


по ред

Детска градина

Местонахождение
град/село

Брой деца в детска градина

Брой групи

1.

ОДЗ”Райна Княгиня”

гр.Кърджали

384

10градински + 2 яслени

2.

ОДЗ”Орфей”

гр.Кърджали

178

4 градински + 2 яслени

3.

ОДЗ”Детелина”

гр.Кърджали

138

4 градински + 2 яслени

4.

ОДЗ”В.Н. и Любов”

гр.Кърджали

228

6градински +1 яслена

5.

ОДЗ”Щастие”

гр.Кърджали

168

4 градински + 2 яслени

6.

ОДЗ”Максим Горки”

гр.Кърджали

199

5 градински + 1 яслена

7.

ЦДГ”Чайка”

гр.Кърджали

197

6 градински

8.

ЦДГ”Здравец”

гр.Кърджали

146

5 градински

9.

ЦДГ”Баба Тонка”

гр.Кърджали

161

5 градински

10.

ОДГ”Дъга”

гр.Кърджали

124

3 градински със СОП+ 2 градински масови

11.

ОДЗ”Ян Бибиян”

гр.Кърджали

149

5 градински + 1 яслена

12.

ЦДГ”Пчеличка”
ПДГ с. Бели пласт
ПДГ с. Соколяне

с.Три могили

18
10
10

1 градинска
1 ПДГ
1 ПДГ

13.

ЦДГ”В.Пеева”

с.Бойно

16

1 градинска

14.

ЦДГ”В.  Терешкова”

с.Костино

18

1 градинска

15.

ЦДГ”Детелина”

с.Опълченци

21

1 градинска

16.

ЦДГ”Снежанка”

с.Енчец

39

2 градински

17.

ЦДГ”Пролет”

с.Рани лист

20

1 градинска

18.

ЦДГ”Знаме на мира”

с.Чилик

25

1 градинска

19.

ЦДГ”Кокиче”

с.Мост

40

2 градински

20.

ГДГ”Щастие”
ЦДГ с.Чифлик
ЦДГс.Мургово
ЦДГ с. Звиница
ПДГ с.Жинзифово

с.Чифлик

15

14
14
11

1 градинска

1 градинска
1 градинска
1 ПДГ

21.

ГДГ”Щастие”
ЦДГ с.Миладиново
ЦДГ с. Конево

с.Перперек

31
20
15

2 градински
1 градинска
1 градинска

22.

ЦДГ”Детски рай”

с.Солище

20

 

23.

ГДГ”Мики Маус”
ЦДГ с. Ястреб
ЦДГ с. Люляково
ЦДГ с. Горна крепост

с.Стремци

30
17
13
14

1 градинска

1 градинска
1 градинска

24.

ГДГ”Славейче”
ЦДГ с.Скалище
ЦДГ с.Звезделина

с.Широко поле

38
13
14

2 градински
1 градинска
1 градинска

 

 

 

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка