ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox 

ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ

1. Електроснабдяване.

 

Електроснабдяването на територията на Община Кърджали се осъществява от "Електроразпределение - Пловдив" ЕАД - Клон Кърджали, чийто предмет на дейност е доставка и продажба на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към нея; управление на разпределителната мрежа; поддържане на обектите и съоръженията, в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на електропотребление в Община Кърджали. На територията на Община Кърджали електроснабдяването е в добро състояние. Електрифицирани са 100% от населените места.Предстоящето изграждане на каскада "Горна Арда"/проект с национално значение/ ще подобри местната инфраструктура, ще създаде условие за разкриване на нови работни места, ще подобри икономическото състояние на Община Кърджали, ще интегрира енергийната система на Общината и страната с енергийните системи на съседните страни.

2. Топлофикация.

Топлофикационната система в Общината не е развита.Тя обхваща много малка част от гр.Кърджали. Отделни сгради в централната част на града се топлоснабдяват от общ топлоизточник - паровата централа за технологични нужди "Горубсо". Централата разполага с 3 котела КМ 12, с производителност 36 т/ч пара. Съществуват и локални котелни уредби в отделни сгради, но те не работят поради липса на абонати.


3. Газоснабдяване

На територията на Общината не се осъществява дейност по газоснабдяване и газификация на технологичните системи на битовите и индустриалните потребители. Съвременните проучвания в европейски мащаб сочат, че топлофикационните системи за битови и технологични нужди могат да бъдат конкурентноспособни, само ако са със значителен мащаб и обхват. Това налага проблемите с осигуряването на топлоенергия за населението и промишлеността да решават чрез ускорено газоснабдяване и газификация. Съществена предпоставка за възприемането на този подход е териториалната близост с националната газопреносна мрежа за природен газ на "Булгаргаз" ЕАД, като най - близката газоразпределителна станция се намира на 63 км северно от гр.Кърджали.

За тази цел е разработен работен проект за изграждане на градска газоснабдителна и газопреносна мрежа в гр. Кърджали и гр. Момчилград. В съответствие със съвременното енергийно законодателство на Република България и възможностите на Област Кърджали и Община Кърджали се предвижда този проект да се реализира чрез предоставяне на концесия на инвеститори от частния сектор. Необходимите инвестиции възлизат на около 30 млн.щат.долара, които се предвижда да бъдат осигурени от частни инвеститори.

Реализирането на горния проект ще обезпечи трайното и високорентабилно отопление на битовите и административни сгради в гр.Кърджали и ще повиши инвестиционнната привлекателност на Общината и същите градове чрез технологичната възможност за изгодно и рентабилно газоснабдяване на сегашни и бъдещи промишлени потребители.

 

 

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка