ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox
СТРУКТУРА НА ИКОНОМИКАТА

 
В Община Кърджали са изградени значителен брой предприятия, дружества и фирми в цветната металургия, машиностроене, текстилна и трикотажна промишленост, дървообработваща и мебелна промишленост, електроника и хранително вкусова промишленост. 80% от всички предприятия в Община Кърджали са частна собственост и само 14% е държавна и общинска. В структурата на регистрираните предприятия най-голям дял има търговията и само 10,5% заема промишлеността. Дружествата са със сравнително съвременно оборудване, и в тях работят високо квалифицирани специалисти. В целия индустриален продукт добивната индустрия има дял от близо 7,6%, който през 1992 г. е бил 2,9%.

Голямо богатство са огромните залежи на перлит, бентонит и естествени зеолити , 90% от производството на които се използват в строителството, циментовата промишленост и селското .

Бентонитовото находище се намира близо до гр.Кърджали и е практически неизчерпаемо. То се характеризира с благоприятни минно-технически условия, което дава възможност за осъществяване на открит добив.

Бентонитът е от натриево-калциев тип, каквито са и почти всички находища в Европа.

Второто нерудно находище е на зеолит и също е близо до гр.Кърджали. То е практически неизчерпаемо и подобно на бентонита се добива по открит начин. Съставен е главно от 70-90% клиноптитолит.

В близост до Кърджали се намира и едно от най-богатите находища на България на трас. Той е основната суровина за производство на цимент.

Все още неразработени са огромните залежи на качествен мрамор и облицовачни материали, като: гнайси, туфи и варовици.

Разкриването на тези производства може да се счита за приоритет в добивния сектор на икономиката на Общината.

Община Кърджали е център на производството на цветни метали: олово, цинк, кадмий и др.

Машиностроителната промишленост осигурява производството на машини, съоръжения и инструменти, необходими за подземния рудодобив и обогатяването; хидравлични и пневматични изделия; високо пречиствателна техника; гама от манометри за ниско, средно и високо налягане и други.

Предприятията от текстилната и трикотажната промишленост са специализирани в производството на всички видове горни и долни облекла.

Мебелните заводи произвеждат мебели и дограма с добро качество, макар да работят с намален капацитет.

Съществуващите строителни дружества са снабдени с модерна лека и тежка механизация и съвременна база за добив на инертни материали, варобетонни разтвори и промишлен камък.

Природните дадености са добра предпоставка за развитие на туризма, почивното дело и спорта.

Създадена е добра база за развитието на хранително-вкусовата промишленост. Предприятията в Общината могат да преработват 20 хил. тона тютюн, 10 хил.т. месо, 45 хил.литра мляко, над 4 хил.т. плодово-зеленчукови консерви и други.

Поземленият фонд на общината обхваща 111 448 дка. ниви, 102 496 дка. мери и пасища, 2 880 дка. естествени ливади. Многогодишните трайни насаждения и обработваемата земя обхващат 8 285 дка.

Благоприятните географски и климатични условия, както и наличната материална база са предпоставка за развитието на производството на тютюн и зеленчукови култури. Основен поминък на населението е отглеждането на тютюн, като най-разпространени са сортовете от произход Крумовград. Животновъдството се определя като втори основен поминък. Преобладават малките частни стопанства за отглеждане на домашни животни.

Горският фонд е разпределен на гори и полезащитни пояси, разположени на 207 748 дка./ голини, сечища, пожарища – 6 016 дка., горски пътища и просеки – 1 545 дка./

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка