ГЕОГРАФИЯ
Разположение
Карта на общината
Пол.изкопаеми
Климат
Водни ресурси
Земи

  ДЕМОГРАФИЯ
Население
Структура

  ИСТОРИЯ
Историята
Култ.наследство
Забележителности
Музеи
Религия

  ИКОНОМИКА
Структура
Промишленост
Туризъм

  ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Градска и общинска
     транспортна схема

Енергоснабдяване
В и К
Телекомуникации

  СОЦИАЛНА СФЕРА
Здравеопазване
Карта на
      здравеопазването

Образование
Училища
Детски градини
Спорт
Социални дейности

  ЕКОЛОГИЯ
Ежедневен бюлетин за
     състоянието на
     атмосферния въздух

Полезно
Управление на
      битовите отпадъци

Програма за КАВ
Отчет КАВ 2015г.

Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox
ЗЕМИ, СТРУКТУРА И СТЕПЕН НА ПОЛЗВАНЕ

Структурата и използването на земята на Кърджали е дадено в долната таблица.

Показатели
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1998
98/91
Темп
 
Общо
274
283
283
283
219
220
233
0.81
-
1
Обработваема земя
108
117
118
118
112
113
113
1.06
1.0
 
Ниви
83
98
98
99
96
99
100
1.20
3.1
 
Многогодишни трайни насаждения
11
11
11
9
8
7
7
0.84
-7.2
 
Естествени ливади
14
8
9
10
8
7
7
0.56
-10.9
2
Други категории земи
154
163
163
164
106
106
107
0.69
-6.0

Горната таблица е съставена въз основа на данни от ТСВ Кърджали за съответната година. Следва да се отбележи, че сумите по колони не съответствуват на ред първи от таблицата. Структурата на земята в графичен вид е представена на долната фигура.

 

Обработваемата земя е увеличавана с темп 1.0 % на година. Предполага се, че това се определя от пренасочване на населението към земеделие и разораване на други земи.

През 1991 г. обработваемата земя е била 108 хил. дка, а населението - 114413 души. Тогава на един жител се е падала земя 0.94 дка/човек. През 1998 г. обработваемата земя е 115 хил. дка и населението е 76509 души или 1.50 дка/човек. Средната обработваема земя на един жител е увеличена: 1.5 : 0.94 = 1.6 пъти.

Площите от ниви са увеличени с 20 %. През 1991 г. са се падали по: 83000 : 114413 = 0.73 дка/човек, а през 1998 г. са 1.31 дка/човек или увеличението е: 13.31 : 0.73 - 1.79 пъти.

Двете съотношения дават основание да се твърди, че населението се насочва кьм земеделие, но от друга страна следва да се отбележи, че населението за същия период е намалено с 33.13 %, т.е. основното увеличение на показателите обработваема земя и ниви, падащи се на един жител, се определя преди всичко от намаление на населението в общината.

Делът на нивите е увеличен от 39.4 % на 51.3 % от общата обработваема земя. Увеличеният дял на нивите е свързан с развитието на частното земеделие и преди всичко с развитие на личното самозадоволяване поради увеличаване на безработицата в общината.

Земята, заета с трайни насаждения е намалена от 11 на 7 хил дка като намалението е 36.4 %.

Намалението на земята с естествени ливади е с 50 % от 14 на 7 хил. дка.

Другите категории земя са намалени от 154 на 107 хил дка или намалението е с 30-5 %.

Земята на Общинския поземлен фонд в община Кърджали се намира в землищата на 13 населени места и е в размер на 2086 дка.

Съществува тенденция към увеличаване на дела на нивите в структурата на земята. Едновременно с това се намалява дела на земята за ж ивотновъдството и трайните насаждения. Това дава основание да се твърди, че ползуването на земята е насочено към монокултурно земеделие, поради което населението става силно зависимо от пазара и метеорологичните условия.

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка