МЕНЮ
Председател: Раиф
      Мустафа

Зам.председател: Юсеин
      Ахмед

Зам.председател: Кадир
      Мустафов

Приемни дни
Общински съветници
Етичен кодекс
Наредби
Решения
Правилници
График на предстоящите
      комисии

Докладни за предстоящо
      заседание

Доклади и отчети
Проекти на нормативни
      документи

Обществен съвет

  АРХИВ
Председател на ОбС
      2011:Ниязи Шакир

Председател на ОбС
      1996-2011:Сейфи Неджиб

Общински съветници
      мандат 2011-15

Решения
      мандат 2011-15

Общински съветници
      мандат 2007-11

Решения
      мандат 2007-11

Общински съветници
      мандат 2003-07

Решения
      мандат 2003-07

6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg

Обществен съвет:
(0361)6-74-04
obchtestven_sivet.kj@yahoo.com
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


Наредби на Общински съвет - Кърджали:

Име на наредба
1. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кърджали
2. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Кърджали
3. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем
4. Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община Кърджали
5. Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали
6. Наредба за опазване на околната среда
7. Наредба за пожарна и аварийна безопасност в Община Кърджали
8. Наредба за рекламната дейност на територията на Община Кърджали
9. Наредба за упражняване правата на собственост на община кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества
10. Наредба за транспортната дейност и безопасността на движението в Община Кърджали
11. Наредба за управление на местните пътища в Община Кърджали
12. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кърджали
13. Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община кърджали
14. Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен и/или краткосрочен дълг от община Кърджали
15. Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в Община Кърджали
16. Наредба за управление и реда за ползване на гробищните паркове в град Кърджали и кметствата на Община Кърджали
17. Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Община Кърджали
18. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
19. Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на община Кърджали
20. Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания
21. Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията за безстопансвените кучета на територията на Община Кърджали
22. Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Кърджали
23. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кърджали
24. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от ІV до VІ категория или части от тях на територията на община Кърджали
25. Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кърджали и издаване на сертификати клас В
26. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи ва училищата на територията на община Кърджали
27. Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка