Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Yönetim Kırcali Belediye Başkanı

Kırcali Belediye Başkanının Görevleri

/ Kırcali Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinden alıntıdır /

Madde 15. (1) Belediye Başkanı:

1. İdarî Usul Kanununun 3. maddesi gereğince, belediye idaresini doğrudan yönetir.
2. Belediye Meclisi tarafından onaylanmak üzere belediye idaresinin yapısını oluşturur.
3. Belediye başkanı yardımcılarını, belediye başkanı vekillerini, belediye bütçesine bağlı kurum ve kuruluşların yönetici veya müdürlerini, Yerel Yönetim Yasasının 46. maddesinin 1. mısrası 4. fıkrasında belirtilenler dışında belediye idaresi çalışanlarını atar ve görevden alır; yasalarca belirlenen disiplin yaptırımlarını yerine getirir.
4. İlgili emniyet birimlerinin başkanları için zorunlu olan yazılı emirler düzenleyerek kamu düzeninin sağlanmasından sorumludur.
5. Belediye bütçesinin hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.
6. Uzun vadeli programların uygulanmasını düzenler.
7. Belediye Meclisi kararlarının uygulanmasını organize eder ve uygulamaların sonuçlarını rapor eder. Verildikten 7 gün içinde kararlarının icrasına ilişkin belgeleri Belediye Meclisine iletir.
8. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış yasalardan kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesini organize eder.
9. Kendi yükümlülüklerini muhtarlara devreder. Bu yükümlülüklerin yerine getirme sürecinin yasallığını koordine eder ve denetler. Yetkilerini yerine getirirken muhtarların eylemlerini yasallığını denetler, gerektiğinde onların kararlarını iptal eder.
10. Yurtiçinde ve dışında siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin diğer kurum ve kuruluşlarıyla temaslar kurar.
11. Afet ve kaza durumlarında halkın korunması için eylemler düzenler ve yürütür.
12. İmar Yasası dahilinde ve koşulları gereğince belediye arazilerinin veya bir kısmının imar planlarının hazırlanmasına veya değiştirilmesine izin verir ve uygulanmalarını düzenler.
13. Nüfus kayıt yükümlülüklerini yerine getirir ve bu yükümlülüklerini yazılı emirname ile nüfus kayıtları bulunan muhtarlıkların muhtarlarına veya belediye idaresi memurlarına devredebilir.
14. Belediye Meclisinin örgütsel ve teknik hizmetini sağlar.
15. Kırcali Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğini onaylar.
16. Belediye şirketlerinin sermayesinde yer almayan belediye mülkiyetinin, Belediye Mülkleri Yasasında düzenlenen şartlar ve koşullar dahilinde edinme, yönetme ve elden çıkarma yetkilerini kullanır.
17. Vesayet kurumu olarak yükümlülüklerini yerine getirir.
18. Devlet Memurları Kanununun 2. maddesinin 2. mısrası gereğince Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Meslek Sınıflamasına göre devlet memurlarının aldıkları pozisyonlarının isimlerini, gruplara ve unvanlara göre dağılımını belirler.
19. Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi gereğince devlet memurlarına unvan verir.
20. Belediye idaresindeki çalışanların görev tanımını onaylar.
21.Yerel Yönetim Yasasının 44. maddesinin 1. fıkrasının 1. mısrasında belirlenen yetkilerini yerine getirmek üzere ve Belediye İdaresi çalışmalarını senkronize etmek amacıyla Belediye Başkanı:
a/ Başkan yardımcıları, sekreter, müdür ve daire başkanları ile her Pazartesi saat 10: 00'da haftalık iş toplantıları düzenler.
b/ Sektör başkanlarının katılımı ile haftalık genişletilmiş toplantılar düzenler.
c/ Belediye başkan yardımcıları ve belediye sekreteri ile birlikte, İdari - Bilgi, Hukuki ve Mali - Muhasebe Hizmetleri Dairesi Başkanının hazırladığı bir program temelinde, muhtarlar ve belediye başkanı vekilleri ile ayın ilk çarşamba günü aylık toplantılar düzenler.
22. Yılda bir kez olmak üzere Belediye Meclisi ve kamu önünde rapor verir.
23. Ülkedeki ve yurtdışındaki belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerinin geliştirilmesini organize eder.
24. Belediyeyi özel ve tüzel kişiler önünde, mahkeme huzurunda temsil eder.

(2) Belediye Başkanı daha, kanun, tüzük veya Belediye Meclisi kararıyla belirlenen yükümlülüklerini de yerine getirir.

(3) Belediye Başkanı, yasaların belirlediği hallerde, merkez yönetim kurumları tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Madde 16. Yükümlülük ve yetkilerini yerine getirmek üzere Belediye Başkanı emirnameler düzenler.
2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign