Панорамен изглед на КърджалиОбщинският съвет реши Община Кърджали да поеме временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 6 мил. лв.

 25 Ноември 2022
С гласовете на ДПС и БСП днес Общинският съвет в Кърджали взе решение за поемане на временен безлихвен заем в размер на 6 000 000 лева от Централния бюджет на Република България, поради възникнал временен касов разрив по бюджета на община Кърджали. За гласуваха 27 общински съветници, а против 11 от ГЕРБ и Демократична България.

ОБЯВА

 24 Ноември 2022
За представяне на проектни предложенияпо процедура BG 06RDNP001-19.199МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Община Кърджали продължава да предоставя топъл обяд на 2100 потребители до края на 2023 година

 22 Ноември 2022
Община Кърджали продължава да предоставя топъл обяд по проект „Топъл обяд в Община Кърджали” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).

С ново кухненско оборудване се сдоби Домашният социален патронаж и обществената трапезария в Кърджали

 22 Ноември 2022
С ново кухненско оборудване се сдоби Домашния социален патронаж и обществената трапезария в Кърджали. Това стана след като Община Кърджали приключи изпълнението на договор РД04-39/16.05.2022г., проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и Обществена трапезария в община Кърджали“, по Целева програма за „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“, финансирана от фонд „Социална закрила“. Проектът се изпълни в периода от 16.05.2022г. до 25.11.2022г.

Социалните жилища са въведени в експлоатация

 21 Ноември 2022
ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГРАД КЪРДЖАЛИ” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-C02

П О К А Н А № 11

 18 Ноември 2022
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, С В И К В А М на 25.11.2022 год. /петък/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния Проект за Д Н Е В Е Н Р Е Д:...

ОБЯВЛЕНИЕ

 14 Ноември 2022
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Нов Общ устройствен план на град Кърджали.ПОКАНА -  10 Ноември 2022
О Б Я В А -  28 Октомври 2022


О Б Я В А -  28 Октомври 2022

Всички новини

2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign